กรมบัญชีกลางขอ รพ.เร่งติดเครื่อง EDC รูดบัตร ปชช.เบิกจ่ายตรง OPD สิทธิ ขรก.

Sat, 2018-03-17 11:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมบัญชีกลางทำหนังสือถึง รพ.ร่วมมือ ธ.กรุงไทย เร่งติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อปรับระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกสิทธิข้าราชการรองรับบัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 กรมบัญชีกลางทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชนเฉพาะคู่สัญญากับกรมบัญชีกลาง เรื่องขอความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชานในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล โดยระบุว่า

ตามที่กรมบัญชีกลางได้ชี้แจงให้สถานพยาบาลทราบถึงการเตรียมความพร้อมการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ได้มอบหมายให้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก พร้อมให้คำแนะนำการใช้งานเกี่ยวกับเครื่องดังกล่าว เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาลฯ ตามที่ได้มีการพิจารณาจัดสรรและได้มีการจัดเครื่องสำรองไว้ให้ด้วยแล้ว ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลฯ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายในการดำเนินการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตรฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยฯ ร่วมกับกรมบัญชีกลางในการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยจะติดตั้งเครื่อง EDC ประมาณ 5,600 เครื่อง ที่สถานพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 1,300 แห่ง ซึ่งสามารถเรียกดูรูปถ่ายและเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์ได้ทันที ผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องลงทะเบียนเข้าโครงการกับสถานพยาบาล และยังคงสามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของราชการเช่นเดิม

กรณีบุคคลที่ไม่สามารถมีบัตรประชาชนได้ตามกฎหมาย เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบ รวมไปถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว เช่น ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น กรมบัญชีกลางจะมีระบบรองรับเป็นกรณีเฉพาะ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประสานกับสถานพยาบาลในเรื่องของระบบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการใช้ระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั้น เป็นอีกหนึ่งเมกะโปรเจคท์ต่อจากโครงการบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย 11.6 ล้านใบ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์

Comments

Submitted by ภาม วรากร on
อยากให้ท่านผู้บริหาร ซื้อเครื่องรูดบัตรที่ สามารถเสียบบัตรประชาชนแจกให้ รพ.สต. ทุกแห่ง แห่งละเครื่องก็ยังดีครับ ขอบคุณครับ

Add new comment