ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกของเขตสุขภาพที่ 8 ให้บริการคัดกรองและผ่าตัดตา ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการเบ็ดเสร็จจาก 2 ปี เหลือ 1 สัปดาห์และลดตาบอดจากโรคตาต้อกระจก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 8 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับ

นพ.โสภณ กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 8 ได้ให้โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจก โดยมีจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและโรงพยาบาลเลย หมุนเวียนตรวจคัดกรองและให้บริการผ่าตัดต้อกระจกและต้อเนื้อให้กับประชาชนในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียงทุกสัปดาห์ และมีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ดูแลผู้ป่วยระหว่างการเข้ารับบริการจนถึงการผ่าตัดเสร็จสิ้น พร้อมติดตามผลตรวจบริการผู้ป่วยหลังผ่าตัดด้วยทีมแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาโรคตาต้อกระจกเข้าถึงการรักษาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดอัตราการตาบอด และลดความแออัดในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด และมีอาคารรองรับผู้ป่วย ห้องสำหรับผ่าตัดรองรับการให้บริการ

ผลการให้บริการของศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับบริการคัดกรอง 11,960 ราย ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจก 4,497 ราย ต้อเนื้อ 897 ราย รวมผ่าตัดทั้งสิ้น 5,394 ราย ทำให้ลดรอคอยการผ่าตัดจากประมาณ 3 เดือน ถึง 2 ปี เหลือเพียงไม่เกิน 1 สัปดาห์ นับเป็นปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน จากการดำเนินงานดังกล่าวสามารถลดความพิการตาบอดจากโรคตาต้อกระจก และทำให้มองเห็นหลังผ่าตัดดีขึ้นมากถึงร้อยละ 94.87 ไม่พบอัตราติดเชื้อที่แผลหลังผ่าตัด นับเป็นการคืนชีวิต มอบโลกสดใสและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้รับบริการ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีโครงการ “ต้นไม้ของลูก” เพื่อสืบสาน พระปณิธานปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา โดยเด็กทุกคนที่เกิดในโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จะได้รับต้นยางนาเป็นของขวัญ เพื่อกลับไปปลูกเป็นต้นไม้แห่งชีวิตของเด็กแรกเกิดและครอบครัว สร้างความผูกพันและการเห็นคุณค่าของป่าไม้ให้กับประชาชน ในปี 2560 พบเด็กคลอดทั้งหมดจำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ซึ่งโครงการนี้เองทำให้เกิดไม้ยืนต้นป่าชุมชนขึ้นไม่น้อยกว่า 100 ต้น ต่อปี

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ได้รับเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น 1 ในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ปัจจุบันเปิดดำเนินการมาแล้ว 11 ปี โดยยึดถือแนวทาง “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล (More than Hospitals)” ดูแลประชาชนในพื้นที่ จำนวน 30,933 คน