‘รพ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู’ ดูแลผู้ป่วยตาต้อกระจก ลดรอคิวจาก 2 ปี เหลือ 1 สัปดาห์

รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู เปิดศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกของเขตสุขภาพที่ 8 ให้บริการคัดกรองและผ่าตัดตา ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการเบ็ดเสร็จจาก 2 ปี เหลือ 1 สัปดาห์และลดตาบอดจากโรคตาต้อกระจก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 8 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้การต้อนรับ

นพ.โสภณ กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 8 ได้ให้โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจก โดยมีจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและโรงพยาบาลเลย หมุนเวียนตรวจคัดกรองและให้บริการผ่าตัดต้อกระจกและต้อเนื้อให้กับประชาชนในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียงทุกสัปดาห์ และมีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ดูแลผู้ป่วยระหว่างการเข้ารับบริการจนถึงการผ่าตัดเสร็จสิ้น พร้อมติดตามผลตรวจบริการผู้ป่วยหลังผ่าตัดด้วยทีมแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนที่มีปัญหาโรคตาต้อกระจกเข้าถึงการรักษาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดอัตราการตาบอด และลดความแออัดในการเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด และมีอาคารรองรับผู้ป่วย ห้องสำหรับผ่าตัดรองรับการให้บริการ

ผลการให้บริการของศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับบริการคัดกรอง 11,960 ราย ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจก 4,497 ราย ต้อเนื้อ 897 ราย รวมผ่าตัดทั้งสิ้น 5,394 ราย ทำให้ลดรอคอยการผ่าตัดจากประมาณ 3 เดือน ถึง 2 ปี เหลือเพียงไม่เกิน 1 สัปดาห์ นับเป็นปีละไม่ต่ำกว่า 1,000 คน จากการดำเนินงานดังกล่าวสามารถลดความพิการตาบอดจากโรคตาต้อกระจก และทำให้มองเห็นหลังผ่าตัดดีขึ้นมากถึงร้อยละ 94.87 ไม่พบอัตราติดเชื้อที่แผลหลังผ่าตัด นับเป็นการคืนชีวิต มอบโลกสดใสและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้รับบริการ

นอกจากนี้ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีโครงการ “ต้นไม้ของลูก” เพื่อสืบสาน พระปณิธานปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา โดยเด็กทุกคนที่เกิดในโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จะได้รับต้นยางนาเป็นของขวัญ เพื่อกลับไปปลูกเป็นต้นไม้แห่งชีวิตของเด็กแรกเกิดและครอบครัว สร้างความผูกพันและการเห็นคุณค่าของป่าไม้ให้กับประชาชน ในปี 2560 พบเด็กคลอดทั้งหมดจำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ซึ่งโครงการนี้เองทำให้เกิดไม้ยืนต้นป่าชุมชนขึ้นไม่น้อยกว่า 100 ต้น ต่อปี

โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู ได้รับเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น 1 ในโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 10 แห่งทั่วประเทศ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ปัจจุบันเปิดดำเนินการมาแล้ว 11 ปี โดยยึดถือแนวทาง “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล (More than Hospitals)” ดูแลประชาชนในพื้นที่ จำนวน 30,933 คน

ความคิดเห็นล่าสุด

StevAgepay
11 ชั่วโมง 57 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

StevAgepay
11 ชั่วโมง 57 นาที ago
กลับด้านบน