สธ.มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 61 เพิ่มศักยภาพเป็น อสม. 4.0

Wed, 2018-03-21 14:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับชาติ ขับเคลื่อนให้เป็น อสม.4.0 เน้นความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตอาสา เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้ประชาชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กทม. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ อสม.ประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ พร้อมประกาศเจตนารมณ์การทำงานของ อสม.ในปี 2561

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม.ที่มีจิตอาสา เสียสละทำงาน ดูแลสุขภาพของประชาชน เป็นตัวเชื่อมการทำงานระหว่างชุมชนและสถานบริการสาธารณสุข ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิเกิดผลสำเร็จ ปัจจุบันมี อสม.ทั่วประเทศ 1,041,386 คน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม เช่น การดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพบริการทางด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนด้วยการวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การบริการด้านสาธารณสุข โดยเน้นความทั่วถึง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพให้เป็น “สมาร์ท อสม.4.0 ร่วมชวนคนไทยสร้างสุขภาพดี เลิกสูบบุหรี่ ลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด”

มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้เป็น “อสม. 4.0” ทั่วประเทศ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการแนะนำประชาชนผ่านแอพพลิเคชั่น SMART อสม. แสดงการเป็นจิตอาสาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ โดยมีทักษะการช่วยเหลือสังคมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธี และสามารถจัดการสุขภาพชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ในปีนี้ มีผู้เข้ารับรางวัล อสม. ดีเด่นระดับชาติ 16 คนใน 11 สาขา ระดับภาค 32 คน อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ 88 คน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 78 ทีม ต้นแบบ อสม. 4.0 จำนวน 4 รางวัล ทีมเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุน อสม.ดีเด่นระดับชาติ 16 ทีม และองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย ระดับเขต ประจำปี 2560 36 องค์กร พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 42 คน ประกอบด้วยชั้น เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 3 คน ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 11 คน และชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 28 คน โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดีเด่นชนะเลิศระดับเขต ประจำปี 2559 12 องค์กร

Add new comment