สธ.จับมือ HARVARD Kennedy School ส่งผู้บริหารระดับสูงอบรมหลักสูตรระดับโลกที่สหรัฐฯ ปีละ 4 คน

Sat, 2018-03-24 20:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือ HARVARD Kennedy School สหรัฐอเมริกา ส่งผู้บริหาร สธ.อบรมหลักสูตรระดับโลกปีละ 4 คน ระยะแรกเริ่มตั้งแต่ปี 61-65 เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ ปี 61 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส., นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย.ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม 4 สัปดาห์ที่สหรัฐอเมริกา

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการศึกษา HARVARD Kennedy School ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Senior Executive Fellows ระยะที่ 1 หลักสูตรระยะสั้น 4 สัปดาห์ ปีละ 4 คน เป็นระยะเวลารวม 5 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2561 จนถึง พ.ศ. 2565 รวม 20 คน และจะมีการบันทึกความเข้าใจระยะที่ 2 และต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ให้มีทักษะความเป็นผู้นำการพัฒนานโยบายและการบริหารงานที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก นำมาสู่การบริหารจัดการระบบสุขภาพของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) เพื่อบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ทั้งนี้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงาน ก.พ. ในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงให้เกิดประสิทธิภาพ เสริมสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มอบหมายให้สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นให้ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด และรองอธิบดี ที่มีศักยภาพเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนต่อไป

“หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Senior Executive Fellows เป็นหลักสูตรที่นิยมสูงสุดของสถาบันการศึกษา HARVARD Kennedy School EXCUTIVE EDUCATION ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้บริหารให้มีความเป็นผู้นำ และได้รับความนิยมจากข้าราชการและผู้นำนานาประเทศทั่วโลก สมัครเข้ารับการศึกษาและการอบรมจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2561 มีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 3 คน ได้แก่ นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และ นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” รมว.สาธารณสุข กล่าว

Add new comment