อย.เผยผลตรวจพิสูจน์อาหารเสริม 'Lyn' อ้างลดอ้วน พบสิ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Sat, 2018-04-28 14:48 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อย.ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Lyn Fs-Three และ Lyn Block Burn Break Build ตรวจพบยาแผนปัจจุบันบิซาโคดิล และไซบูทรามิน เป็นอันตรายแก่สุขภาพ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดย นายสมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร ดังนี้

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหารและแบ่งบรรจุอาหาร ณ เลขที่ 109/8-9 หมู่ที่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ส่งตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ผลปรากฏว่า ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน บิซาโคดิล (Bisacodyl) และไซบูทรามีน (Sibutramine) ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเห็นควรประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30(3) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหารให้ประชาชนทราบ ดังนี้

1.ผลิตภัณฑ์ ฉลากระบุ “ลีน เอฟเอส-ทรี (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) Lyn FS-Three (Dietary supplement product by pim) เลขสารบบอาหาร 13-1-05459-5-0017 ผลิตโดย Food Science Supply Service Co.,Ltd. 99/29 หมู่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 จัดจำหน่ายโดย Lyn by Pim ขนาดบรรจุ กล่องละ 10 แคปซูล วันที่ผลิต MFG: 10/12/2017 วันหมดอายุ EXP; 10/12/2019” ลักษณะแคปซูลสีเขียวในแผงอลูมิเนียมพลาสติก แผงละ 10 แคปซูล ห่อด้วยซองอลูมิเนียมปิดผนึกบรรจุกล่องกระดาษ ผลการตรวจ

วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน บิซาโคดิล (Bisacodyl)

2.ผลิตภัณฑ์ ฉลากระบุ “ลีน เบล้อค เบิร์น เบรก บิวท์ Lyn Block Burn Break Build (Dietary supplement product by pim) เลขสารบบอาหาร 13-1-05459-5-0006 ผลิตโดย บริษัท ฟู้ด ซายน์ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด 99/29 หมู่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 ประเทศไทย จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอกอัครินทร์ จำกัด 109/8 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย ขนาดบรรจุ กล่องละ 10 แคปซูล LOT NO.1801 MFG. 05-01-18 EXP. 05-01-20 ” ลักษณะแคปซูลสี-k;ในแผงอลูมิเนียมพลาสติก แผงละ 10 แคปซูล ห่อด้วยซองอลูมิเนียมปิดผนึกบรรจุกล่องกระดาษ ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ตรวจพบยาแผนปัจจุบัน ไซบูทรามีน (Sibutramine)

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ จึงเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26(1) ฝ่าฝืนมาตรา 25(1) มีโทษตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จึงขอประกาศให้ประชาชนระมัดระวังในการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยนายสมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย.

 

 

Add new comment