เตือนพยาบาลใช้เครื่องแบบชวนซื้ออาหารเสริมอ้างลดน้ำหนัก ผิดจริยธรรม อ้างไม่รู้ไม่ได้

Tue, 2018-05-01 16:52 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สภาการพยาบาล ออกประกาศถึงสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เตือนใช้เครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ชวนเชื่อขายผลิตภัณฑ์อวดอ้างสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 สภาการพยาบาลออกประกาศถึงเพื่อนสมาชิก ระบุว่า จากข่าวในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆ เกี่ยวกับผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสุขภาพทำการโฆษณาหรือ ขายสินค้าโดยอ้างอิงสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทำให้สภาการพยาบาลรู้สึกห่วงใยสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นอย่างมาก อยากขอให้ช่วยกันบอกต่อและตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชา พี่ๆ น้องๆ ในวิชาชีพว่าการโฆษณาสินค้า โดยใช้เครื่องแบบหรือสัญลักษณ์ของพยาบาล หรือแสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทำการชักชวนและแนะนำให้ผู้ป่วยหรือผู้อื่นใช้ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อผลประโยชน์แห่งตน อาจเข้าข่ายกระทำความผิดทางจริยธรรมตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2550 และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้ โดยจะอ้างว่าไม่ทราบข้อกฎหมายหรือข้อบังคับของสภาการพยาบาลไม่ได้

ด้วยความปรารถนาดีจากสภาพยาบาล

30 เมษายน 2561

Add new comment