ก.พ.ให้ อ.ก.พ.กรมกำหนดเกณฑ์คัดเลือกตำแหน่งวิชาการ ชำนาญการพิเศษ ที่จะว่างเพราะเกษียณได้

Sun, 2018-05-06 12:12 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ก.พ.ทำหนังสือถึงทุกหน่วยงานราชการ แจ้งมติให้ อ.ก.พ. กรมสามารถกำหนดเกณฑ์คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ว่างเพราะคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุได้ โดยให้ดำเนินการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือน

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ลงนามในหนังสือที่ นร 1006/ว5 ถึงกระทรวง กรม และจังหวัด เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยแจ้ง มติ ก.พ.ให้ อ.ก.พ. กรม สามารถพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยอาจพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการได้ โดยให้ดำเนินการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเป็นวันที่ตำแหน่งจะว่าง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมนั้นจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ มีรายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 ก.พ. กำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยกรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญพิเศษ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือที่อ้างถึง 3 และต่อมาตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ก.พ. มีมติให้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.พ. กรม ที่กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ความแจ้งแล้ว นั้น

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลล่วงหน้าเพื่อแต่งตั้ง กรณีตำแหน่งที่จะว่าง แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนการวางแผนกำลังคนของส่วนราชการให้มีผู้ปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งที่จะว่างอย่างรวดเร็ว อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล และสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ ก.พ. จึงมีมติเห็นควรให้ อ.ก.พ. กรม สามารถพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยอาจพิจารณาคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการได้ โดยให้ดำเนินการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ 1 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป ซึ่งเป็นวันที่ตำแหน่งว่าง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมนั้นจะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้นั้นต้องพ้นจากราชการไปก่อนเกษียณอายุราชการด้วยเหตุอื่น ก็ให้ถือว่าเป็นกรณีตำแหน่งจะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการด้วย และต้องเปิดโอกาสให้บุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถเข้ารับการคัดเลือกก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนภายในวันที่ตำแหน่งจะว่างดังกล่าวด้วย โดยต้องประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไปนี้ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กรมและจังหวัดทราบด้วยแล้ว

Add new comment