ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือ HITAP สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหลักสูตรการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (MUHTA) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ HTAsiaLink 2018 ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ Testing Treatments: Strengthening HTA for better healthcare หรือการสร้างความเข้มแข็งการประเมินเทคโนโลยีสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง แกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งจากในและต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, มร.ชิเกคิ มิยาเกะ ผู้แทนอาวุโส องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ ดร.ยัง ซุง ลี ประธาน National Evidence-based Healthcare Collaborating Agency: NECA) ประเทศเกาหลีใต้

ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในทวีปเอเชีย พัฒนาขีดความสามารถด้านวิชาการแก่นักวิจัย สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศที่เป็นสมาชิกและประเทศอื่น ๆ โดยรูปแบบการประชุมประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบรรยาย การอบรมพัฒนาทักษะด้านการวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย และนิทรรศการจากเครือข่ายร่วมจัดแสดงด้วย

ทั้งนี้ HITAP คือ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เป็นองค์กรวิจัยกึ่งอิสระ ไม่แสวงหากำไร ภายใต้สำนักปลัด กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 มีพันธกิจหลักคือทำวิจัยประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสาธารณสุข ศึกษาผลกระทบทั้งบวกและลบจากการใช้เทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้กำหนดนโยบายใช้ในการตัดสินใจลงทุนด้านสุขภาพของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินที่ HITAP ทำครอบคลุมเรื่อง ยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ มาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งส่วนบุคคลและสังคม รวมถึงนโยบายสาธารณะอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ HITAP ยังทำงานในระดับนานาชาติ โดยเน้นการสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา สามารถทำและสร้างระบบประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพด้วยตนเอง