สธ.ส่ง ‘แพทย์ หมอฟัน เภสัชกร’ จบใหม่กว่า 3 พันคน กระจายทำงานในพื้นที่ ดูแลสุขภาพ ปชช.

Sun, 2018-05-20 19:39 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ส่งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรจบใหม่กว่า 3,000 คนกระจายทำงานในพื้นที่ ฝากทุกคนทำงานยึดวิสัยทัศน์กระทรวง MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน ยอมรับความหลากหลาย ทำงานอย่างเสียสละ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายแก่แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 จำนวน 3,020 คน ประกอบด้วย แพทย์ 2,070 คน ทันตแพทย์ 600 คน และเภสัชกร 350 คน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลมีเจตนารมณ์ที่จะให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พัฒนาคุณภาพระบบบริการ เพื่อให้ประชาชน เข้าถึงบริการ ลดแออัด ลดการรอคอย ซึ่งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่จบใหม่ ถือเป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับเกียรติไปดูแลประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจในพื้นที่ห่างไกล และต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ จึงขอให้ทุกคนยึดหลักตามวิสัยทัศน์กระทรวง MOPH เป็นแนวทางการดำเนินงาน ประกอบด้วย

M : Mastery เป็นนายตนเอง ชนะใจตนเองรับผิดชอบในวิชาชีพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพที่ดี O : Originality สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ใช้เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน P : People centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน สื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดปัญหาการถูกฟ้องร้อง H: Humility ปฏิบัติตัวอ่อนน้อม ถ่อมตน

นอกจากนี้ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงาน และทำงานงานอย่างเสียสละ จะสามารถทำงานร่วมกันได้กับทุกสถาบัน ทุกวิชาชีพอย่างมีความสุข โดยผู้บริหารทุกระดับพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดีเพราะเป็นครอบครัวเดียวกัน

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในภาพรวมของประเทศร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการในอนาคตที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ และการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเน้นการรับนักเรียนจากพื้นที่ เพื่อให้กลับไปทำงานในภูมิลำเนามากยิ่งขึ้น ทั้งโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) เพื่อให้เพียงพอ ประชาชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

การปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัช ของกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชจากรุ่นพี่ เกิดสัมพันธภาพ และเป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้เลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามที่ต้องการ

ทั้งนี้ ข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข ปี 2559 มีแพทย์ทำงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 17,673 คน ทันตแพทย์ มี 4,956 คน เภสัชกร 8,943 คน

Add new comment