ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.-สสส.-หมออนามัย เตรียมจัดงานเชิดชูเกียรติชวนคนเลิกบุหรี่ดีเด่นระดับประเทศ โครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ 2 เผยผู้สมัครใจเข้าร่วมเลิกบุหรี่แล้วกว่า 1.2 ล้านคน ผู้เลิกบุหรี่ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนอีก 2.1 แสนคน พร้อมก้าวย่างสู่ปีที่ 3 อย่างเข้มข้นเพื่อสุขภาพคนไทยห่างไกลจากบุหรี่

จากที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายหมออนามัย ประกอบด้วย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการ “ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” โดยดำเนินงานเพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ ได้เกิดการตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ในประเทศไทย ให้เกิดความต่อเนื่อง ตั้งเป้าชักชวน เชิญชวน ท้าชวนให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิตให้ได้จำนวน 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559-2561) เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในชาติ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการสูญเสียจากการสูบบุหรี่ อันจะเป็นรากฐานของการสร้างระบบ สร้างนำซ่อม

ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้ครบรอบปีที่ 2 ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 3 มีผลงานผู้เข้าร่วมเลิกบุหรี่ จำนวนประมาณ 1.2 ล้านคน และมีผู้เลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จำนวนประมาณ 2.1 แสนคน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจคนทำงาน จึงได้จัดการคัดเลือกและมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน ชุมชน และ อสม.ทำงานบุหรี่ดีเด่นในการเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ให้สมัครใจเลิกสูบบุหรี่และบันทึกข้อมูลใน www.quitforking.com โดยรางวัล อสม.ดีเด่น ได้จัดให้มีการรับมอบโล่รางวัลจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

นายธาดา วรรธนปิยกุล

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ในนามเครือข่ายหมออนามัย 4 องค์กร กล่าวว่า โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่ทำเพื่อถวายความดี แสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสุขภาพของประชาชนอันเกิดจากสูบบุหรี่ และเชื่อว่าจะเป็นรากฐานการสร้างระบบสุขภาพ เป็นต้นแบบการแก้ปัญหาสุขภาพตั้งแต่ต้นน้ำ โดยเป็นการระดมพลังจากทุกภาคส่วนหนุนเสริมทำงานของกระทรวงสาธารณสุข อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน และมีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน ให้ประชาชนห่างไกลจากพิษภัยบุหรี่และมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาว

สำหรับหน่วยงานและชุมชนดีเด่นจะจัดให้มีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ จากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข เพื่อเป็นเกียรติประวัติการทำงานด้านบุหรี่ดีเด่น ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและเข้ารับโล่รางวัลในระดับต่าง ๆ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประเภทอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น

รางวัลดีเด่นระดับชาติ ผู้มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่

นายสามารถ รอดเพ็ชร จ.สุพรรณบุรี

รางวัลดีเด่นระดับภาค ผู้มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่

ภาคเหนือ นางสมศรี วงศ์ปัญญา จ.พะเยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางนงนุช สืบสิน จ.ยโสธร

ภาคใต้ นางสำเนาว์ นุรักษ์ จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลดีเด่นระดับเขต ผู้มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่

เขต 2 นายนภา ทวิชาชาติ จ.สุโขทัย

เขต 3 นายอานนท์ ปู่รักษ์ จ.พิจิตร

เขต 4 นางอำนวย สุทัตโต จ.ปทุมธานี

เขต 6 นางประทิน ป้อมมาก จ.ฉะเชิงเทรา

เขต 7 นางยุพา วาระสิทธิ์ จ.ร้อยเอ็ด

เขต 8 นายสุบัน พลรักษา จ.อุดรธานี

เขต 9 นางจิราภา สุขทะเล จ.นครราชสีมา

เขต 12 นางดรุณี ขุนเพ็ชร จ.สงขลา

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่นทุกระดับ ผู้มีรายชื่อตามข้างต้นนี้ เป็นผู้เข้ารับรางวัลเนื่องในงานวัน อสม. 4.0 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประเภทชุมชนควบคุมยาสูบดีเด่น

รางวัลดีเด่นระดับชาติ ชุมชนผู้มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม

รางวัลดีเด่นระดับภาค ชุมชนผู้มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่

ภาคกลาง ชุมชนตำบลนางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ภาคเหนือ ชุมชนบ้านแหลมเจดีย์ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

ภาคใต้ ชุมชนบ้านพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

รางวัลดีเด่นระดับเขต ชุมชนผู้มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่

เขต 1 ชุมชนบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

เขต 2 ชุมชนบ้านชาญเมืองพัฒน์ อ.เมือง จ.สุโขทัย

เขต 4 ชุมชนบึงบัว อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เขต 6 ชุมชนเนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

เขต 7 ชุมชนบ้านอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เขต 9 ชุมชนตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

เขต 10 ชุมชนบ้านดอนมะซ่อม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

เขต 12 ชุมชนบ้านปาแตรายอ อ.รามัน จ.ยะลา

ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดีเด่น

รางวัลดีเด่นระดับชาติ ผู้มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่ รพ.สต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รางวัลดีเด่นระดับภาค ผู้มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่

ภาคกลาง รพ.สต.บ้านโกรกแก้ว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รพ.สต.บ้านเทพพัฒนา ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

ภาคใต้ รพ.สต.บ้านพูด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง

รางวัลดีเด่นระดับเขต ผู้มีผลงานและนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่

เขต 2 รพ.สต.กง อ.กงไกรลาส จ.สุโขทัย

เขต 3 รพ.สต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร

เขต 4 รพ.สต.หมู่ 3 บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เขต 5 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และ รพ.สต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม

เขต 7 รพ.สต.บ้านม่วงน้ำ ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

เขต 8 รพ.สต.ดอนศาลา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม

เขต 10 รพ.สต.โคกเทียม ต.โนนสมบูรณ์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

เขต 11 รพ.สต.บ้านไสไทย ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น

4.1 รางวัลระดับชาติ เชิญชวนผู้เลิกสูบบุหรี่ในโครงการ ฯ จำนวนสูงสุด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

4.2 รางวัลระดับภาค เชิญชวนผู้เลิกสูบบุหรี่ในโครงการ ฯ จำนวนสูงสุด ได้แก่

ภาคเหนือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมโนรมย์ จ.ชัยนาท

ภาคกลาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

ภาคใต้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร จ.สงขลา

4.3 รางวัลระดับเขต เชิญชวนผู้เลิกสูบบุหรี่ในโครงการ ฯ จำนวนสูงสุด ได้แก่

เขต 1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย

เขต 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก จ.ตาก

เขต 3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

เขต 4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี

เขต 5 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม

เขต 6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

เขต 7 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

เขต 8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร

เขต 9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

เขต 10 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร

เขต 11 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองท่อม จ.กระบี่

เขต 12 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน จ.ยะลา

ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่น

5.1 รางวัลระดับชาติ เชิญชวนผู้เลิกสูบบุหรี่ในโครงการ ฯ จำนวนสูงสุด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

รางวัลระดับภาค เชิญชวนผู้เลิกสูบบุหรี่ในโครงการ ฯ จำนวนสูงสุด ได้แก่

ภาคเหนือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ภาคกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ภาคใต้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

รางวัลระดับเขต เชิญชวนผู้เลิกสูบบุหรี่ในโครงการ ฯ จำนวนสูงสุด ได้แก่

เขต 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

เขต 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

เขต 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

เขต 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

เขต 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

เขต 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

เขต 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

เขต 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

เขต 9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

เขต 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เขต 11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

เขต 12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขผู้มีผลงานดีเด่น ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดีเด่นระดับชาติจะได้เข้าเฝ้ารับประทานโล่รางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป