ติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือสาธารณสุข ‘ไทย-กัมพูชา’

Sat, 2018-06-16 19:50 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รมต.สาธารณสุขไทย-กัมพูชาติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือด้านสาธารณสุขไทย-กัมพูชา หลังลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นประธานร่วมกับ นพ.มัม บุนเฮง รัฐมนตรีสาธารณสุขกัมพูชา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (Steering Committee) ระดับรัฐมนตรี พัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยกับกัมพูชา ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะกิจกรรมภายใต้แผน 3 ปี ไทย-กัมพูชา สาขาสาธารณสุข ระหว่างปี 2560 – 2562 ซึ่งได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559

นพ.ปิยะสกล ให้สัมภาษณ์ว่า ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยและกัมพูชามีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง เช่น การเสริมสร้างศักยภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีในการเฝ้าระวังโรคติดต่อตามบริเวณชายแดน โดยเฉพาะการกำจัดโรคมาลาเรีย ความร่วมมือในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ การพัฒนาจุดผ่านแดน การส่งเสริมแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว การฝึกอบรมพยาบาลและผดุงครรภ์และนักระบาดวิทยา การพัฒนาระบบส่งต่อของกัมพูชา

โดยเฉพาะการพัฒนาโรงพยาบาลพี่-น้อง ระหว่างโรงพยาบาลตราดกับโรงพยาบาลเกาะกง และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วกับโรงพยาบาลมงคลบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรการแพทย์ ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และรัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศได้มีความร่วมมือและตกลงกันไว้แล้ว

นพ.ปิยะสกล กล่าวต่อว่า ที่ประชุมฯ ได้ขอให้เร่งดำเนินกิจกรรมตามแผน 3 ปีที่จะสิ้นสุดในปีหน้าให้สำเร็จตามกำหนด และเห็นชอบให้เริ่มต้นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับอุดรมีชัยในแผน 3 ปี รวมทั้งหารือรูปแบบกลไกในการดำเนินความร่วมมือ กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบระหว่าง 2 ประเทศ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงาน และเกิดความร่วมมือเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการจัดทำแผน 3 ปี ฉบับที่ 2 ที่กรุงเทพฯ ในปีหน้าต่อไป

Add new comment