ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พลเอกฉัตรชัย รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มอบนโยบายพัฒนาบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นมิตรต่อผู้เข้ารับบริการ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 พลเอกฉัตรชัย สาลิกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลพื้นที่ชายแดน โรงพยาบาลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

พลเอกฉัตรชัย ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน โดยรัฐบาลได้มีนโยบายในการดูแลประชากรในพื้นที่ชายแดนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งงานสาธารณสุขชายแดนต้องบูรณาการงานจากหลายภาคส่วน ทั้งมหาดไทย กลาโหม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่

พลเอกฉัตรชัย กล่าวต่อว่า สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดน จะต้องมีการพัฒนาบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน เป็นมิตรต่อผู้เข้ารับบริการทั้งชาวไทย ชาวต่างด้าวที่เข้ามาทำงาน หรือข้ามแดนมาเพื่อการรักษา และบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (ไร้รัฐ) รวมถึงมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพให้มีความทันสมัย เพื่อนำมาสนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์ และมีการส่งเสริมให้ประชากรในพื้นที่ชายแดน สามารถนำข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน อสต. เน้นการทำงานเป็นจิตอาสาควบคู่กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ช่วยเหลือสื่อสาร ทำความเข้าใจกับชุมชน ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเข้าถึงบริการสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนไทยและประชากรต่างด้าว และการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ปัจจุบันมี อสต. ทั้งสิ้น 1,384 คน

ทั้งนี้ ผลงานด้านการให้สิทธิ (คืนสิทธิ์) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ ได้มีการให้สิทธิ จำนวน 2 ครั้ง โดยบุคคลผู้ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 รวมจำนวน 457,409 คน และบุคคลผู้ได้รับสิทธิ์ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 เมษายน 2558 รวมจำนวน 208,631 คน

สำหรับโรงพยาบาลสวนผึ้ง เป็นโรงพยาบาลชุมชนระดับอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีการพัฒนาบริการตามแนวทาง Smart Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งพัฒนาโรงพยาบาลให้ทันสมัย ใช้เทคโนโลยี ตามแนวทาง Thailand 4.0 เพื่อลดขั้นตอนบริการ ลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัด โดยจัดทำเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคิวอิเล็กทรอนิกส์ นัดหมายการตรวจและแจ้งคิวผ่านจอภาพ อยู่ระหว่างพัฒนาลงสู่แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ การให้ข้อมูลด้านการใช้ยาแก่ผู้ป่วยผ่านแอปพลิเคชั่น RDU ใช้โปรแกรม ThaiCOC ส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยกลับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนดูแลต่อเนื่อง ลดการเจ็บป่วยซ้ำและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับโรงพยาบาลผ่านระบบ Line Official เป็นต้น