ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ‘หมอวิฑูรย์’ เป็น ผอ.อภ. ‘หมอนพพร’ เป็น ผอ.สวรส.

Tue, 2018-07-03 19:53 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง “หมอวิฑูรย์” ผอ.รพ.ระยอง เป็น ผอ.อภ.คนใหม่ ส่วน “หมอนพพร” ผอ.อภ.คนเดิม เป็น ผอ.สวรส.คนใหม่ พร้อมแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คนในบอร์ด สวรส.

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.รพ.ระยอง เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) คนใหม่แทนคนเดิมคือ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ที่หมดวาระไป โดยในส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง เป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

นอกจากนั้นยังเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เสนอแต่งตั้ง นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมที่เพิ่งหมดวาระไปให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สวรส. แทน นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผอ.สวรส.คนเดิมที่หมดวาระไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น

และคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จำนวน 7 คน แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี ดังนี้

1. ศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์

2. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

3. นายสมชัย จิตสุชน

4. ศาสตราจารย์นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

5. ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

6. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปรีดา อดุลยานนท์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

Add new comment