กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิด ‘แอปตรวจสอบข้อมูลวัคซีน’ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

Tue, 2018-07-24 10:00 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดตัวแอปพลิเคชัน IBP e-lot release เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลวัคซีนในแต่ละชนิดและรุ่นการผลิต ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในวัคซีนที่ผ่านการตรวจจากสถาบันชีววัตถุ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งเดียวในประเทศไทยในการควบคุมคุณภาพวัคซีน โดยการตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และให้การรับรองคุณภาพของวัคซีนทุกรุ่นก่อนการผลิตและจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

สถาบันชีววัตถุเป็นหน่วยงานอ้างอิงในระดับโลก เป็น 1 ใน 12 ห้องปฏิบัติการที่องค์การอนามัยโลกรับรอง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบว่าวัคซีนที่ส่งมาตรวจสอบคุณภาพนั้น อยู่ในขั้นตอนใดแล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำแอปพลิเคชัน IBP e-lot release โดยสามารถนำเลขรับรองรุ่นของวัคซีน มาค้นหาตรวจสอบในแอปพลิเคชัน IBP e-lot release ระบบจะแสดงข้อมูลประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขรุ่นการผลิต ผู้ผลิต ผู้นำเข้า วันผลิต และวันหมดอายุ เพื่อจะได้มั่นใจว่าวัคซีนที่ได้รับมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลวัคซีนในแต่ละรุ่นการผลิตทั้งที่ผลิตภายในประเทศ และนำเข้าจะต่างประเทศ

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต่อว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดการประชุมบรรยายทิศทางอุตสาหกรรมวัคซีนและยาชีววัตถุในยุคประเทศไทย 4.0 จึงได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลในแอปพลิเคชัน IBP e-lot release เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากที่สุด และมุ่งหวังให้มีการขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์แอพพลิเคชั่นนี้ไปยังผู้รับบริการ ผู้ใช้วัคซีน ผู้จัดซื้อ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เพื่อการเข้าถึงข้อมูลวัคซีนที่ได้มาตรฐานสำหรับคนไทย

“ผู้ที่สนใจในแอปพลิเคชัน IBP e-lot release และใช้ smart phone ระบบ android สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จาก Google Play Store ส่วนระบบ IOS กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาต ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และอ่านคำแนะนำในการติดตั้งแอปพลิเคชันได้จากเว็บไซต์ สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์” นพ.สุขุม กล่าว

Add new comment