ปลัด สธ.ย้าย 7 นพ.สสจ.

Tue, 2018-08-07 09:43 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2615/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 7 ราย ดังนี้

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

1.นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก

2.นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

3.นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

4.นพ.สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

5.นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

6.นพ.นรินทร์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

7.นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Add new comment