สธ.ระดมสมองปฏิรูประบบสุขภาพ พัฒนาการแพทย์ 6 ด้าน เป็น ‘1 ใน 3 ของเอเชีย’

Sun, 2018-08-12 11:31 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ระดมสมอง ปฏิรูปพัฒนาระบบบริหาร บริการการแพทย์และสาธารณสุข 6 ด้าน เพื่อเป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมพัฒนากลไกการดำเนินงานมุ่งสู่การปฏิรูปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Retreat) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีผู้บริหารทุกระดับ ได้แก่ ที่ปรึกษารัฐมนตรี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศ เข้าร่วมประชุม

นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี รองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างความมั่นคงพื้นฐาน เพื่อให้การก้าวต่อไปของระบบสุขภาพมั่นคงและยั่งยืน การระดมสมองเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพ และพัฒนาระบบบริหาร บริการการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยจะนำผลสรุปที่ได้ไปดำเนินการต่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างรวดเร็ว “ต้องไม่มีช่องว่าง เดินไปข้างหน้าอย่างไร้รอยต่อ” แม้จะมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารก็ตาม

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ระดมสมองปฏิรูป 6 ด้าน ดังนี้

1.ด้านโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพ เพื่อให้มีบุคลากรเหมาะสมรองรับการบริการ

2.ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค เน้นการดำเนินงานเชิงรุกด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ

3.ระบบบริการสุขภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเชิงรุก เพิ่มคลินิกหมอครอบครัวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาล มีการหมุนเวียนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปยังโรงพยาบาลขนาดเล็ก

4.ด้านการบริหารจัดการกำลังคน โดยกระจายกำลังคนสู่เขตสุขภาพให้เพียงพอกับภาระงาน

5.การบริหารด้านการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพียงพอ และเป็นธรรม โดยพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์หลัก และชุดสิทธิประโยชน์เสริม พัฒนากฎหมาย

และ 6.ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในโรงพยาบาลเช่น การนัดหมายแพทย์ แอปพลิเคชันให้ความรู้ด้านสุขภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ใน รพ.สต. และโรงพยาบาลแม่ข่าย

Comments

Submitted by กันลืม on
ตั้ง คกก.ปฏิรูปสาธารณสุข วาระ 5 ปี ‘หมอเสรี’ ประธาน ‘ปลัดโสภณ-หมอณรงค์’ เป็น กก. Tue, 2017-08-15 20:24 -- hfocus ครม.รับทราบตั้ง คกก.ปฏิรูป 11 ด้าน มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี คกก.ปฏิรูปด้านสาธารณสุขมี 10 ราย ‘หมอเสรี’ ประธานที่ปรึกษา รมว.สธ.เป็นประธานกรรมการ กรรมการมี ‘อดีตปลัดณรงค์’ และ ‘ปลัดโสภณ’ ด้วย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ แต่ละคณะจะมีกรรมการไม่เกิน 15 คน รวม 11 คณะ จะมีกรรมการ 165 คน วันนี้ ครม.เห็นชอบ 120 คน แต่ละคณะยังตั้งไม่ครบ ยังค้าง 45 คน โดยจะแต่งตั้งโอกาสต่อไป มีสัดส่วนผู้หญิง 20 คน และให้ข้าราชการประจำน้อยที่สุด หลังจากแต่งตั้งจะแยกย้ายไปยกร่างการปฏิรูปน่าจะเสร็จภายใน เม.ย.2561 ส่วนคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จะมีคณะกรรมการย่อยๆ อีก 6-7 คณะ จะทำแต่งตั้งอีก 90-100 คน คาดว่าจะเสนอ ครม.ได้ปลายเดือน ส.ค.นี้ ทั้งนี้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ด้านการเมือง 2.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3.ด้านกฎหมาย 4.ด้านกระบวนการยุติธรรม 5.ด้านเศรษฐกิจ 6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.ด้านสาธารณสุข 8.ด้านสื่อสารมวลชน 9.ด้านสังคม 10.ด้านพลังงาน 11. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำหรับรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย 1.นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน 2.นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3.ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา 4.นพ.ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 6.นายพาณิชย์ เจริญเผ่า อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ปี 2535-2543) 7.ศ.นพ.ภิรมย์ กลมรัตนกุล อดีตอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8.นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ 9.นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 10.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการและเลขานุการ https://www.hfocus.org/content/2017/08/14418

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม