ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.อนุมัติงบกลาง 373 ล้านบาทให้ สธ. สนับสนุนแผนพัฒนา รพ.สต. 9,863 แห่งทั่วประเทศ เน้นการสร้างสุขภาพป้องกันโรค ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย และสร้างที่พักขยะติดเชื้อใน รพ.สต.

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนพัฒนา รพ.สต. ยกระดับคุณภาพและพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วย เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนเมื่อเจ็บป่วย ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินงานแก่ รพ.สต. ตามโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 373,834,500 บาท พร้อมทั้งให้สนับสนุนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบอินเทอร์เน็ต โดยการประสานกระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะส่งผลให้ประชาชนมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีร่างกายที่แข็งแรง อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ปลอดโรค และรับบริการ รพ.สต.อย่างมีคุณภาพ และชุมชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

พลเอกฉัตรชัย กล่าวต่อว่า ในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคมเป็นช่วงที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรียสูงเกินค่ามาตรฐาน ประชาชนและทุกหน่วยงานต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จัดการขยะ สร้างชุมชนสะอาดปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งรังโรคและเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะ โดยมีทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 9,863 แห่งเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ในการดำเนินงาน และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่

ด้าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย มี 3 โครงการย่อย ได้แก่

1.โครงการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อประชาชนสุขภาพดี โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทั้ง 9,863 แห่ง ร่วมกับ อสม. และประชาชน จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนทุกชุมชน ออกเยี่ยมครัวเรือน วัด ศาสนสถาน และโรงเรียน ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดขยะ ใช้มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค และแนะนำให้ความรู้ ดูแลสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย สำรวจปรับปรุงข้อมูลสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

2.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยชุมชนมีส่วนร่วม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็งของชมรมออกกำลังกาย

และ 3.โครงการสร้างที่พักขยะติดเชื้อใน รพ.สต. 4,026 แห่ง เพื่อจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อในสถานบริการและผู้ป่วยในชุมชน ใช้งบประมาณแห่งละ 35,000 บาท สำหรับการสนับสนุนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบอินเทอร์เน็ต ขณะนี้ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานการปฏิบัติกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (21 สิงหาคม 2561) ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 จำนวนทั้งสิ้น 373,834,500 บาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะ ร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561