คลอด 12 มาตรการ ยกระดับกำลังคนด้านสุขภาพไทย

Tue, 2018-08-21 17:23 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บอร์ดกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ตั้งวงถกนัดที่ 2 ร่วมกันพิจารณาร่างแผนแม่บทพัฒนากำลังคนฯ ระยะ 2 ตั้งเป้าลุย 4 แผน ครอบคลุม 12 มาตรการ หวังยกระดับระบบสุขภาพของประเทศไทย

นพ.มงคล ณ สงขลา

ที่ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งมี นพ.มงคล ณ สงขลา เป็นประธาน ได้ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าในการยกร่างแผนแม่บทพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ซึ่งได้จำแนกสาระสำคัญออกเป็น 4 แผน รวมทั้งสิ้น 12 มาตรการ โดยมุ่งหวังที่จะสามารถคลี่คลายปัญหาและยกระดับสุขภาพของประชาชนไทย

ทั้งนี้ ประกอบด้วย แผนที่ 1 สร้างและพัฒนากลไกในการกำหนดนโยบาย มี 3 มาตรการ ได้แก่ 1.พัฒนากลไกกำหนดนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพระดับประเทศที่มีเอกภาพ 2.สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งกลไกกำหนดนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ 3.ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ

แผนที่ 2 ปรับระบบการผลิตและพัฒนากำลังคน มี 3 มาตรการ ได้แก่ 1.วางแผนความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคต 2.ปฏิรูประบบการผลิตและการศึกษากำลังคนด้านสุขภาพโดยใช้ Transformative education 3.พัฒนาขีดความสามารถของกำลังคนด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนที่ 3 ปฏิรูประบบบริหารจัดการ มี 3 มาตรการ ได้แก่ 1.พัฒนาระบบการกระจายกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม 2.พัฒนาประสิทธิภาพการใช้กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.พัฒนาระบบเพื่อที่จะให้กำลังคนด้านสุขภาพสามารถปฏบัติงานได้อย่างยาวนานและมีความสุข

แผนที่ 4 พัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศที่เป็นเอกภาพ มี 3 มาตรการ ได้แก่ 1.จัดตั้งหน่วยงานกลางในการดูแลระบบฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ 2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในระบบดิจิตอล 3.ส่งเสริมการใช้สารสนเทศกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อพัฒนา กำกับ และติดตามนโยบาย

นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ กลุ่มบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การผลิตกำลังคนในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องเน้นประสบการณ์การปฏิบัติจริงมากกว่าการศึกษาเฉพาะในตำราวิชาการอย่างเดียว และทุกวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วมาก การวางยุทธศาสตร์อาจมองได้เพียง 1-2 ปี เท่านั้น และที่สำคัญคือจำเป็นต้องมีผู้ monitor ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ กรรมการแพทยสภา กล่าวว่า เด็กยุคใหม่ไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะอยู่ในตำแหน่งอะไร หรือต้องบรรจุหรือไม่ แต่เขาสนใจเรื่องของรายได้และได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ ดังนั้นการวางแผนเรื่องกำลังคนต้องพิจารณาเรื่องนี้ควบคู่กันไปด้วย

Comments

Submitted by ท่าดี ทีเหลว on
https://pantip.com/topic/37324958/comment4

เด็กยุคใหม่ไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะอยู่ในตำแหน่งอะไร หรือต้องบรรจุหรือไม่ แต่เขาสนใจเรื่องของรายได้และได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ ดังนั้นการวางแผนเรื่องกำลังคนต้องพิจารณาเรื่องนี้ควบคู่กันไปด้วย

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม