เร่งแก้ไขปัญหาสุขภาพคนมีปัญหาสถานะบุคคล เดินหน้าปลดล็อกทีละกลุ่ม

สธ. สปสช. สสส. และภาคีเครือข่าย เร่งแก้ไขปัญหาสุขภาพ-สวัสดิการสังคม คนมีปัญหาสถานะบุคคล เดินหน้าปลดล็อกทีละกลุ่ม ตั้งแต่พิสูจน์สิทธิไปจนถึงเตรียมพร้อมสู่สังคม

นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์

นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวในหัวข้อ “หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับการขับเคลื่อนเพื่อความครอบคลุมประชากรไทยทุกกลุ่ม” ซึ่งอยู่ภายในงานเวทีสาธารณะ “คนไทยไร้สิทธิกับการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ” เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2561 ตอนหนึ่งว่า เจตนารมณ์ของการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือการดูแลสุขภาพและให้สิทธิประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมทุกคนบนแผ่นดินไทย แต่พบว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5 กลับนิยามคำว่า “บุคคล” เอาไว้ จึงเป็นช่องว่างที่ทำให้ สปสช.ไม่สามารถเข้าไปดูแลบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะได้

อย่างไรก็ตาม สปสช.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพจำเป็นต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ โดยในอดีตที่มีความพยายามทำงานในระดับพื้นที่ คือเสาะแสวงหาคนที่ไม่มีสิทธิ แต่การทำงานเชิงลึกอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องทำในเชิงนโยบายด้วย ซึ่งการทำงานเชิงนโยบายนั้นจำเป็นต้องมีฐานมาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วย

นพ.รัฐพล กล่าวว่า สปสช.ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และภาคีเครือข่ายต่างๆ จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อช่วยกันลดระดับของปัญหาในการดูแลสุขภาพคนไทยไร้สิทธิ อาทิ การเข้าไม่ถึงระบบริการสุขภาพ รวมถึงปัญหาของหน่วยบริการที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มีปัญหาด้านสิทธิสถานะได้

สำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะเริ่มทำงานไปทีละกลุ่ม โดยมีจุดเน้นที่การทำงานเชิงระบบเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการของกลุ่มคนไทยตกหล่นที่อาจจะยังอยู่นอกเหนือการดูแลจากกองทุนประกันสุขภาพบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ (กองทุนคืนสิทธิ) และยังสนับสนุนและผลักดันให้องค์กรอื่นๆ ค้นหาและดำเนินการให้คนไทยตกหล่นเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิสถานะ ซึ่งจะนำไปสู่การขึ้นทะเบียนสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป

นางภรณี ภู่ประเสริฐ

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในหัวข้อ “สสส.กับการขับเคลื่อนเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทยทุกกลุ่ม” ว่า นอกจากการสร้างเสริมสุขภาพโดยตรงแล้ว สสส.ยังได้ทำงานเรื่องปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ โดยเชื่อว่าปัจจัยสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพศ ศาสนา ความเชื่อ เชื้อชาติ สัญชาติ ฯลฯ ย่อมมีผลกับการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้นการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

นางภรณี กล่าวว่า ที่ผ่านมา สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย คาดการณ์ว่ายังมีกลุ่มคนไทยตกหล่นจากสถานะทางทะเบียนอีกจำนวนกว่าแสนรายทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเมืองและในชุมชนหลายแห่ง โดยมีสาเหตุจาก 1. พ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิด ไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อน 2. ถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็ก ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ 3. ถูกจำหน่วยด้วย ทร.9 ไปอยู่ที่ทะเบียนกลาง ฯลฯ ซึ่งคนเหล่านี้จะเข้าไม่ถึงระบบหลักประกันและสวัสดิการทางสังคม

สำหรับประชากรกลุ่มเฉพาะ อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์ คนไร้รัฐ คนไร้บ้าน ผู้ต้องขัง ผู้มีปัญหาสถานะบุคคล ฯลฯ เป็นกลุ่มคนที่ยังมีปัญหาอุปสรรค ได้รับความเหลื่อมล้ำ จึงจำเป็นต้องมีปัจจัยเฉพาะในการเข้าไปหนุนเสริมให้เขาเหล่านั้นได้รับสิทธิและสวัสดิการเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ

นางภรณี กล่าวว่า สสส.ได้แบ่งการทำงานกับประชากรกลุ่มเฉพาะออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับกลุ่มประชากรและสังคม ซึ่งแบ่งการทำงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ “เรื่องสิทธิ” เน้นการพิสูจน์สิทธิและการพัฒนาสิทธิ “การเข้าถึง” จัดชุดบริการทางสุขภาพและสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม “ความมั่นคงและหลักประกันดำรงชีพ” อาทิ การพัฒนาศักยภาพ การมีรายได้ การออม ที่อยู่อาศัย อาหาร และ “การเตรียมความพร้อม” ในการมีสถานะและกลับคืนสู่สังคม ควบคู่ไปกับการลดอคติต่อไป

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 54 นาที ago
Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 57 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 54 นาที ago
Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 57 นาที ago
กลับด้านบน