ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ (กขป.10) จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินงานประเด็นสุขภาวะพื้นที่สุขภาพที่ 10 และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมงาน “มหกรรมโฮมสุขอีสาน” 28-29 พ.ย. นี้

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ CK ชั้น 4 อาคารสุนีย์ทาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ 10 (กขป.10) เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานประเด็นสุขภาวะพื้นที่สุขภาพที่ 10 ใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1. ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ประเด็นเกษตรอินทรีย์ 2.ระบบอาหารปลอดภัย 3. ประเด็นสุขภาวะผู้สูงอายุ และ 4. ประเด็นสุขภาวะพระสงฆ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชนและหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จากจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ มุกดาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี รวมกว่า 100 คน

นพ.นิรันดร์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ในการทำงานของ กขป. 10 เน้นการยกระดับการทำงานของสมัชชาจังหวัด ซึ่งเป็นการทำงานของภาคประชาชนในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพมากว่า 20 ปี เพื่อกระตุ้นนโยบายสาธารณะการดูแลสุขภาพ โดยตกลงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนใน 4 ประเด็น ให้เป็นประเด็นร่วมของ 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ทั้ง 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ 2. การพัฒนาสติปัญญาเด็ก 3. การจัดการปัญหาขยะ และ 4. อาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

นพ.นิรันด์ กล่าวว่า ทั้ง 4 ประเด็นนี้เราได้ประสานงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยการประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งได้รับการขานรับอย่างดี เพราะ พชอ.เป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน และยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด แต่งตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดเพื่อประสานงานกับคณะกรรมการในระดับอำเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เข้ามาดูแลเรื่องนี้ได้มากขึ้นในรูปแบบประชารัฐ การเข้าไปประสานงานกันครั้งนี้ เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยน ทำความเข้าใจ ให้ภาคพลเมืองได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานให้กับภาคราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อผลักดันนโยบายไปสู่ยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องของการสร้างสุขภาวะ และการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น

ทั้งนี้ ในกิจกรรมการถอดบทเรียน ผู้ร่วมกิจกรรมได้แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ตามประเด็นสุขภาวะ ทั้ง 4 หัวข้อ มีการนำเสนอข้อมูลพื้นฐานสถานการณ์ บริบทของแต่ละประเด็น กลไก ภาคียุทธศาสตร์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเด็น นโยบายในการจัดการปัญหาแต่ละประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ รูปแบบการขับเคลื่อนประเด็นสู่ความสำเร็จ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการนำเสนอภายในงานมหกรรมสานพลัง “โฮมสุขอีสาน” ขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น