ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลางทำหนังสือแจง รพ.ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงได้ หลังพบบาง รพ.เปิด Fitness center และให้ข้าราชการที่มีน้ำหนักเกินหรือมีไขมันในเลือดสูงใช้บริการ และส่งเบิกจ่ายโดยระบุว่าเป็นการทำกายภาพบำบัด ชี้ไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงนามในหนังสือที่ กค 0416.4/ว420 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง เรื่องการนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังการมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง โดยระบุว่า

สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการปรับเปลี่ยนระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่ง พบว่า สถานพยาบาลได้เปิดให้บริการศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness center) และให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่มีน้ำหนักเกินปกติ หรือมีไขมันในเส้นเลือดสูง เข้าใช้บริการและดำเนินการส่งเบิกค่าใช้จ่ายของศูนย์ออกกำลังกายในระบบเบิกจ่ายตรง โดยแจ้งรายละเอียดในระบบเบิกจ่ายตรงว่าเป็นการทำกายภาพบำบัดนั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ไม่ถือเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นหากผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับบริการในศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness center) จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเองและไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้ จึงขอให้สถานพยาบาลงดเว้นการส่งเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรง