ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ลงนามคำสั่ง 4 ฉบับแต่งตั้ง-ย้ายข้าราชการ 66 ตำแหน่ง ทั้ง นพ.สสจ.-ผอ.รพ.-กองยุทธศาสต์และแผนงาน-สถาบันพระบรมราชชนก และกองบริหารการสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 4 ฉบับ เรื่องย้ายข้าราชการ ดังนี้

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1216/2561 เรื่องย้ายข้าราชการจำนวน 21 ราย ดังนี้

1.นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผอ.กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น นพ.สสจ.สระแก้ว

2.นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น นพ.สสจ.สระบุรี

3.นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.พะเยา เป็น นพ.สสจ.พังงา

4.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ตาก เป็น นพ.สสจ.สุโขทัย

5.นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ นพ.สสจ.นครนายก เป็น นพ.สสจ.สมุทรสาคร

6.นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ลพบุรี เป็น นพ.สสจ.นครนายก

7.นพ.อภิรัต กตัญญุตานนท์ นพ.สสจ.สระแก้ว เป็น นพ.สสจ.ชลบุรี

8.นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็น นพ.สจจ.พระนครศรีอยุธยา

9.นพ.ปรีดา วรหาร นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครพนม เป็น นพ.สสจ.เลย

10.นพ.วิศณุ วิทยาบำรุง นพ.สสจ.บึงกาฬ เป็น นพ.สสจ.หนองคาย

11.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นพ.สสจ.สกลนคร เป็น นพ.สสจ.อุดรธานี

12.นพ.ชัชวาลย์ ฤทธิ์ฐิติ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.หนองคาย เป็น นพ.สสจ.บึงกาฬ

13.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.หนองคาย เป็น นพ.สสจ.ขอนแก่น

14.นพ.สมิต ประสันนาการ นพ.สสจ.อุดรธานี เป็น นพ.สสจ.สกลนคร

15.นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.นครราชสีมา เป็น นพ.สสจ.ชัยภูมิ

16.นพ.สมชาย ธรรมสารโสภณ ผอ.รพ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

17.นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.ชุมพร เป็น นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช

18.นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช เป็น นพ.สสจ.พัทลุง

19.นพ.สาธิต ทิมขำ นพ.สสจ.พังงา เป็น นพ.สสจ.ระนอง

20.นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นพ.สสจ.ระนอง เป็น นพ.สสจ.ชุมพร

21.นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นพ.สสจ.พัทลุง เป็น นพ.สสจ.ภูเก็ต

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1217/2561 เรื่องย้ายข้าราชการจำนวน 37 ราย ดังนี้

1.นพ.วรเชษฐ เตชะรัก ผอ.รพ.ลำพูน เป็น ผอ.รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

2.นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผอ.รพ.เพชรบูรณ์ เป็น ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

3.นพ.อายุส ภมะราภา ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย เป็น ผอ.รพ.อุตรดิตถ์

4.นพ.มาโนช อู่วุฒิพงษ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รพ.สุโขทัย เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

5.นพ.ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน ผอ.รพ.อุตรดิตถ์ เป็น ผอ.รพ.ลำปาง

6.พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เป็น ผอ.รพ.เพชรบูรณ์

7.นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รพ.นครนายก เป็น ผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

8.พญ.ดวงพร อัศวราชันย์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) รพ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

9.นพ.ประภาส ลี้สุทธิพรชัย นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาสูตินรีเวชกรรม) รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็น ผอ.รพ.อ่างทอง

10.นพ.สมศักดิ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็น ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี

11.นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผอ.รพ.อ่างทอง เป็น ผอ.รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี

12.นพ.ธิติ แสวงธรรม นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม) รพ.นครปฐม เป็น ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

13.นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็น ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา

14.นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เป็น ผอ.รพ.ราชบุรี

15.นพ.สมชาย แก้วเขียว นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.รพ.ศรีสังวรสุโขทัย

16.นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.ตราด เป็น ผอ.รพ.เลย

17.นพ.จรัญ บุญฤทธิการ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เป็น ผอ.รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

18.นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

19.นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี

20.นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น

21.นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) รพ.มหาสารคาม เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี

22.นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด เป็น ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

23.นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ผอ.รพ.บึงกาฬ เป็น ผอ.รพ.อุดรธานี

24.นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ผอ.รพ.เลย เป็น ผอ.รพ.บึงกาฬ

25.พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผอ.รพ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.รพ.กาฬสินธุ์

26.นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา เป็น ผอ.รพ.บุรีรัมย์

27.นพ.ชุติเดช ตาบองครักษ์ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา

28.นพ.ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น ผอ.รพ.ชัยภูมิ

29.นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.กระบี่ เป็น ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด

30.นพ.คำรพ เดชรัตนวิไชย นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) เป็น ผอ.รพ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

31.นพ.สวรรค์ กาญจนะ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รพ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็น ผอ.รพ.ระนอง

32.นพ.อรุณ สัตยาไพศาล ผอ.รพ.พังงา เป็น ผอ.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร

33.พญ.ทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผอ.รพ.ระนอง เป็น ผอ.รพ.พังงา

34.นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผอ.รพ.กระบี่

35.พญ.ปัมาพันธ์ อนันตาพงศ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา) รพ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา

36.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผอ.รพ.ยะลา เป็น ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี

37.นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข ผอ.รพ.เบตง จ.ยะลา เป็น ผอ.รพ.ยะลา

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1218/2561 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.ลำพูน

2.นพ.สุรชัย แก้วหิรัญ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.กำแพงเพชร รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.พิจิตร

3.นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม) รพ.กาฬสินธุ์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.เลย (หมายเหตุ เดิมรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.กาฬสินธุ์)

4.นพ.สมชัย โชคพัฒนาพงศ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม) รพ.ราชบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

5.นพ.สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) รพ.กระบี่ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.ตะกั่วป่า

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 3489/2561 เรื่องแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการแทน จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.สงขลา รักษาราชการแทน นพ.สสจ.นราธิวาส

2.นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผอ.รพ.เลย รักษาราชการแทน ผอ.กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

3.นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นพ.สสจ.นครปฐม รักษาราชการแทน ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป