ประกันสังคมแจงเหตุยาต้านไวรัส HIV ขาด เพราะกระบวนการจัดซื้อตาม กม.ใหม่ต้องใช้เวลา

Sat, 2018-10-13 08:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ประกันสังคมแจงเหตุปัญหาผู้ประกันตนขาดยาต้านไวรัส HIV เพราะต้องดำเนินการจัดซื้อยาตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ ซึ่งมีกระบวนการจัดซื้อที่ต้องใช้เวลา ทำให้คลังยาของ รพ.มีไม่เพียงพอในการเบิกจ่ายให้ผู้ประกันตน เร่งจัดซื้อยาเพิ่ม ปรับแผนจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน และจะพิจารณาปรับเป็นแผนรายปีต่อไป

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงข่าวผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โวยสำนักงานประกันสังคมล้มเหลวโรงพยาบาลไม่มียารักษาต้องหาซื้อเองว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการบริหารจัดการยาต้านไวรัสให้แก่สถานพยาบาลในการดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตั้งแต่ปี 2547 โดยมีการจ่ายยาให้ผู้ประกันตนตามความเห็นของแพทย์อย่างต่อเนื่องตามรอบของการรับยาของผู้ประกันตน

สำหรับประเด็นปัญหาความล่าช้าของการจัดซื้อยาทำให้ผู้ประกันตนต้องเข้ามารับยาบ่อยขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2561 นั้น เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมต้องดำเนินการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีกระบวนการจัดซื้อที่ต้องใช้เวลา อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีเพิ่ม เพื่อชดเชยที่ขาดในคลังยาของสถานพยาบาล และให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ยาของผู้ประกันตน โดยปรับแผนการจัดซื้อจากเดิม 3 เดือน เป็น 6 เดือน และจะพิจารณาปรับแผนการจัดซื้อให้เป็นแผนรายปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สำหรับกรณีสถานพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ ที่ปรากฏในข่าวไม่มียาให้แก่ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมได้เร่งประสานกับสถานพยาบาล แต่ละแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกันตนแล้ว

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในระบบจัดการบริหารงานด้านการแพทย์ให้ผู้ประกันตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมและจัดหายาเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเพียงพอต่อความต้องการจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา โดยสถานพยาบาลจะไม่เก็บค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี และได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายผู้ติดเชื้อHIV เผยหากยังขาดยาต้านไวรัส คงต้องพากันไปนอนตายที่ประกันสังคม

Add new comment