ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.กำหนดแนวทางการเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แต่ต้องรอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน จึงจะอนุมัติให้จัดจ้างได้

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในหนังสือที่ สธ 0208.04/ว744 เรื่อง การเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่า

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ได้รับการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ในสังกัด ที่มีการจ้างงานในปัจจุบันและสมัครใจเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในปีแรกจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนทั้งหมดในแต่ละหน่วยงาน และอีกร้อยละ 50 ในปีถัดไป ตามลำดับอายุงานขณะเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ต่อมาคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนดว่า ในกรณีมีเหตุพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการอาจคัดเลือดบุคคลเข้ารับการจ้างงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ต้องเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรก็ได้

กระทรวงสาธารณสุขขอเรียนว่า เพื่อให้การดำเนินการข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดแนวทางดำเนินการพร้อมตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

อนึ่ง สำหรับการจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงยังไม่อนุมัติให้มีการจัดจ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้หากทราบผลการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง จะแจ้งให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป