ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ “ระดับดีเด่น” สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี 2561 ประเภทนวัตกรรมการบริการ ในชื่อผลงาน การพัฒนาโปรแกรม Thai COC เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค ทุกกลุ่มวัย เพื่อการดูแลต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ จากโรงพยาบาลสู่หน่วยบริการปฐมภูมิ

นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยในปี 2560 มีอัตราการครองเตียงเกินร้อยละ 107.72 จึงต้องมีการจัดเตียงสำรองเพิ่ม รวมทั้งการเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายให้กับโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ห่างไกล จึงมีการส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความแออัด ต้องรอคิวรับการรักษานาน เกิดความไม่พึงพอใจต่อผู้รับบริการ

และเมื่อทำการรักษาดีขึ้นแล้วผู้ป่วยสามารถกลับไปดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้ ต้องทำการส่งต่อข้อมูลเพื่อดูแลรักษาต่อเนื่อง แต่เกิดปัญหาความล่าช้าของการส่งต่อข้อมูล ขาดการเชื่อมโยงไปยังหน่วยบริการในพื้นที่ จึงพบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 87 ไม่สามารถเข้าถึงการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ได้รับการดูแลล่าช้า ไม่ทันการ เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ถึงขั้นเสียชีวิต

โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ คิดค้นและพัฒนาโปรแกรม Thai COC ขึ้นช่วยแก้ไขปัญหาการส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโปรแกรม Web Application ทำงานบน Thai Care Cloud (http://www.thaicarecloud.org) เพื่อใช้ในการส่งต่อข้อมูลและตอบกลับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ครบถ้วน ทุกกลุ่มโรค ทุกกลุ่มวัย ให้เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยบริการทุกระดับ

โดยการทำงานเริ่มจากก่อนที่ผู้ป่วยจะออกจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จะวางแผนและส่งข้อมูลของผู้ป่วยเข้าสู่โปรแกรม ข้อมูลจะถูกบันทึกและแจ้งเตือนทางไลน์โดยอัตโนมัติ ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปลายทางนำข้อมูลไปพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ในระหว่างที่พักรักษาตัวที่บ้าน เจ้าหน้าที่จะประสานผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่าย เข้าเยี่ยมผู้ป่วยและบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม Thai COC (Mobile Application) สามารถควบคุมกำกับการทำงานได้แบบ real time ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรวดเร็ว ได้มาตรฐาน ลดความยากลำบากในการเดินทางของผู้ป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพึงพอใจทำให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ “ระดับดีเด่น” สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ในงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ฐานข้อมูลสุขภาพ และบริการทางการแพทย์อิเล็คทรอนิกส์ของไทยที่มีประสิทธิภาพสูง

ปัจจุบันได้ขยายการใช้งาน โปรแกรม Thai COC ใน 39 จังหวัด มีเครือข่ายจำนวน 4,898 หน่วยงาน และดูแลผู้ป่วยแล้วทั้งสิ้น 292,155 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ต.ค. 2561) โดยทีมงานยังคงพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค พัฒนาระบบโดยคนไทยเพื่อชาวไทย โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้ก้าวทันสู่ยุค Thailand 4.0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง