สธ.หารือวิชาชีพ จัดระบบทำงานปลอดภัยผู้ให้-ผู้รับ ชั่วโมงทำงานเหมาะสม สวัสดิการค่าตอบแทน

Tue, 2018-11-27 18:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขหารือ 9 องค์กรวิชาชีพ จัดระบบการทำงาน นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน บ้านพัก พัฒนาองค์กรสร้างสุข

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมหารือกับ 9 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย ทันตแพทย์ นักรังสีการแพทย์ สาธารณสุขชุมชน และกายภาพบำบัดว่า ได้หารือ 9 องค์กรวิชาชีพเพื่อจัดระบบการทำงาน ให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดระบบบริการที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข (Patient and Personnel Safety : 2P Safety) จะต้องปรับระบบการทำงาน ให้เจ้าหน้าที่มีความสมดุลในชีวิตการทำงาน มีชั่วโมงการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ลดชั่วโมงการทำงานที่มากกว่าที่ควรจะเป็น ไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ลดภาระงานที่ไม่จำเป็นหรือให้ผู้อื่นทำแทน ทั้งในโรงพยาบาล ในชุมชน และการส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน บ้านพัก พัฒนาองค์กรสร้างสุข

นพ.สุขุม กล่าวต่อว่า ได้ให้แต่ละวิชาชีพจัดทำรายละเอียดการทำงานโดยคำนึงถึงอนาคตที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โรคต่าง ๆ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ต้องจัดทีมหมอครอบครัวให้เพียงพอ และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และกระทรวงฯ จะนำข้อมูลที่ได้มาจัดระบบบุคลากรสาธารณสุขให้ครบวงจรทุกมิติ เป็นแผนแม่บทในอนาคต โดยศึกษาตามบริบทโรงพยาบาลในแต่ละระดับว่า จะต้องมีบุคลากรเท่าไหร่ รูปการทำงานเป็นทีม และการกำหนดกลุ่มงานที่เหมาะสม Happy work place และ healthy work place ได้ให้แต่ละวิชาชีพไปจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนและจะมาหารืออีกครั้งใน 2 สัปดาห์

“นอกจากนี้ ต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยในการส่งต่อผู้ป่วยและรถพยาบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ กรณีเกิดประสบอุบัติเหตุ กระทรวงพร้อมสนับสนุนดูแลเยียวยา” นพ.สุขุม กล่าว

Comments

Submitted by เรียนท่านปลัด สธ. on
เรื่องสวัสดิการบุคลากรสาธารณสุขมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสำคัญและกระทบกระทือนขวัญและกำลังใจข้าราชการสาธารณสุขพอสมควร นั่นคือในยามที่ตัวเอง พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร เจ็บป่วย แล้วไปใช้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข บางครั้งก็ไม่ได้รับสวัดิการเพิ่มเติมอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นค่าเกินสิทธิ์ต่าง ๆ ห้องพิเศษ ก็ต้องจ่ายเช่นเดียวกับคนทั่วไป ยกเว้นเฉพาะในโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานอยู่เท่านั้นเอง..... ที่ร้ายกว่านั้นบางกรณี รพ.ของ สธ. ไม่ยอมให้บริการข้าราชการของ สธ. ก็เคยมี https://pantip.com/topic/34839882 .......ในขณะที่ข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมอื่น ๆ เขามีโรงพยาบาลเฉพาะของเขาเองไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลทหาร โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ เขาจะมีช่องทางบริการเฉพาะกสำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กรของเขาแยกต่างหากจากบุคคลทั่วไป และไม่ต้องจ่ายค่าเกินสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น ........ แต่กระทรวงสาธารณสุข ไม่มีโรงพยาบาลเฉพาะสำหรับข้าราชการสาธารณสุข ไม่มีระบบให้บริการที่แยกต่างหากจากบุคคลทั่วไป ต้องไปแย่งใช้บริการกับชาวบ้านกันเอาเอง เป็นที่น่าเวทนาพอสมควร ........ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร สธ.ทุกคนทุกระดับ กระทรวงสาธารณสุขควรจัดให้มีบริการการช่องทางเฉพาะข้าราชการสาธารณสุขและลูกจ้างทุกประเภทของ สธ.แยกต่างหากจากบุคคลทั่วไปในทุก รพ.ของ สธ. เช่นเดียวกับ รพ.ของกระทรวงทบวงกรมอื่น ๆ.

Add new comment