สธ.ออกประกาศ ‘งดให้-รับของขวัญ ขรก.ระดับสูงในทุกโอกาส’ แนะใช้บัตรอวยพรแทน

กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงการต้อนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งให้ใช้บัตรอวยพร หรือทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ พ.ศ.2561 โดยมีสาระสำคัญคือหากบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ จะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆเช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับและการแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ขอให้ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การปลูกต้นไม้ หรือทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ

โดยขอให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบคุณธรรมที่เข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้บุคลากรยึดถือคุณธรรม 4 ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”และค่านิยมองค์กร MOPH ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน นำสู่การเป็นกระทรวงคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) โดยประกาศนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

“การให้และรับของขวัญของราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา และสมาชิกหรือบุคคลในครอบครัว เป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทุกระดับ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกในครอบครัว มีหน้าที่ในการเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความปรารถนาดีด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง เพื่อที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชา และสมาชิกในครอบครัว ให้เป็นแนวทางประหยัด มัธยัสถ์และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ” นพ.ไพศาล กล่าว

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

...
kelvin carmichael
14 ชั่วโมง 14 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
kelvin carmichael
14 ชั่วโมง 14 นาที ago
กลับด้านบน