ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทย์โรงพยาบาลจุฬาฯ นำคณะสวัสดิการสังคมดูงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี อบจ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (อบจ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี (กองทุน อบจ.สระบุรี) ให้การต้อนรับ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านผู้ป่วยวิกฤติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกอบด้วยฝ่ายสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ ทีมสหวิชาชีพ จำนวน 9 คน โดยมี นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สระบุรี นางสุวรรณี ศรีปราชญ์ หัวหน้างาน สปสช.เขต 4 สระบุรี นางจีรยดา ธรรมบุษดี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ได้นำลงพื้นที่เยี่ยมชมคลังอุปกรณ์ การดูแลผู้ป่วย Intermediate Care เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ผู้ป่วยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสรรมถภาพ โดยมี นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัด อบจ.สระบุรี ในฐานะเลขานุการกองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.สระบุรี นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จ.สระบุรี พร้อมด้วย นพ.ศุภศิลป์ จำปานาค หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสระบุรี นำเสนอข้อมูลระบบการฟื้นฟู (Intermediate Care) โดยมี นายธวัชชัย เข็มอุทา Admin โรงพยาบาลแก่งคอย นำเสนอข้อมูลโปรแกรมคลังกายอุปกรณ์กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถบริหารจัดการคลังกายอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทราบถึงปริมาณการใช้งานของกายอุปกรณ์ จำนวนคงคลัง และพิกัดของผู้ใช้กายอุปกรณ์ อีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี โทร. 036-212188