ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

4 องค์กรหมออนามัย จับมือ กระทรวงสาธารณสุข ติดตามผลงานชวนคนเลิกสูบบุหรี่ปีที่ 3 ประเดิมภาคอีสาน เขต 7 และเขต 8 สร้างขวัญกำลังใจคนทำงาน ร่วมผลักดันโครงการสู่เป้าหมาย เลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคนในปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามสนับสนุนการดำเนินการและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 ได้เป็นประธานการประชุม มี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม ร่วมด้วยนายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย และนายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงาน สร้างขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนรับทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและใกล้เคียงเป้าหมายมากที่สุด

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แกนนำสาธารณสุขอำเภอ และผู้รับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับจังหวัด กว่า 50 คน ณ โรงแรมพิมาน การ์เด้น บูติค โฮเต็ล จ.ขอนแก่น

นพ.อิทธิพล สูงแข็ง

นพ.อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 กล่าวว่า ขอชื่นชมกับการขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี ที่ผ่านมาตลอด 2 ปี จนทำให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสำคัญและผลักดันให้เป็นนโยบายการพัฒนาสาธารณสุขที่สำคัญ กำหนดเป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) หรือ PA ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นความท้าทายและกล้าหาญในการทำเรื่องลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนการสูบบุหรี่ควรมีจุดสำคัญที่ต้องตระหนักนำไปผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ คือ

1) การสร้างฐานข้อมูลผู้สูบบุหรี่และองค์ความรู้การเลิกสูบบุหรี่เพื่อถ่ายทอดให้กับประชาชน

2) รณรงค์การเลิกสูบบุหรี่ร่วมกับการรณรงค์ทางสุขภาพในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

3) การค้นหาบุคคลและพื้นที่ต้นแบบที่เป็นสื่อในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ

4) สร้างมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

และ 5) การเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ เช่น การจัดคลินิกเลิกบุหรี่ โดยเฉพาะการมี อสม.เป็นผู้กระตุ้นเสริมสร้างกำลังใจจะช่วยเพิ่มอัตราการเลิกเลิกสูบบุหรี่ได้เพิ่มมากขึ้น

“ความคาดหวังตอนนี้คือ ทำให้ดีที่สุด และเร่งรัดช่วยเหลือทุกอย่าง เพื่อทำให้การขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะ อสม. เป็นกลไกสำคัญเพราะใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด อยากให้ อสม.ใช้ความใกล้ชิด ความคุ้นเคย ความเป็นพี่น้อง ชักชวนและให้ความรู้นำไปสู่การเลิกบุหรี่เพราะบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำร้ายคนที่รัก คนในครอบครัว สุดท้ายส่งผลเสียต่อประเทศชาติ และแม้ว่าการทำงานใกล้ครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็ตาม แต่การรณรงค์เลิกบุหรี่ก็จะยังคงทำต่อและตั้งเปาหมายต่อไป เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดบุหรี่ให้ได้”

นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ สมาคมหมออนามัย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและ สสส.ขับเคลื่อน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ปีที่ 3 เพื่อประชุมติดตามการทำงาน รับทราบปัญหาอุปสรรค และแนวทางการสนับสนุนเพื่อให้คนเลิกสูบบุหรี่ ได้อย่างน้อย 3 ล้านคน ภายใน 3 ปี โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2560 และ 2561 โดยจะครบปีที่ 3 ในปี 2562 นี้

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กล่าวว่า การลงพื้นที่เยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นการมาร่วมกันเสริมพลังครั้งยิ่งใหญ่ เป็นการร่วมทำความดีให้แผ่นดิน ร่วมช่วยให้คนไทยทั่วประเทศเลิกสูบบุหรี่ มีสุขภาพที่ดีทั้งนี้ ผลการดำเนินโครงการในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 สามารถชักชวนคนเข้าร่วมโครงการสมัครใจเลิกบุหรี่ 1.4 ล้านคน โดยมีคนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้เกิน 6 เดือน กว่า 2.2 แสนคน