ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กสทช.เร่งให้บริการแพทย์ทางไกล ใช้ 5G เชื่อมโยงกับ รพ.สต.รักษา 4 โรค โรคตา โรคผิวหนัง โรคความดัน และโรคเบาหวาน พร้อมขยายระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลไปยังผู้ต้องขังในเรือนจำ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เริ่มที่เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำกลางราชบุรี หวังรัฐประหยัดค่ารักษา 3.8 หมื่นล้านต่อปี

นสพ.มติชนฉบับวันที่ 18 มกราคม 2562 รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่โรงแรมสวิสโซเทลฯรัชดา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวในการสัมมนาทางวิชาการ ทีซีที/ทีทีเอ จอยท์ เซมินาร์ 2019 (TCT/TTA JOINT SEMINAR 2019 “DIGITAL TECHNOLOGY AND TRANSFORMATION TO SMART LIFE & AGING SOCIETY”) ว่า ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น เรื่องสำคัญคือการวางแผนในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคมให้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและบรรจุเป็นวาระแห่งชาติ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 2560-64) เพื่อสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของผู้คนในสังคม รัฐบาลได้จัดทำแผนของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน โดยนำเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุมาใช้สะดวกสบายขึ้น เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นมากสุด คือ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในอนาคตที่จะต้องเผชิญกับภาวะสังคมผู้สูงวัย และนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในทุกมิติและทุกด้าน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในอนาคตหลายประเทศทั่วโลก จะต้องเผชิญปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ และสำหรับในไทยก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยปัจจุบันไทยมีผู้สูงวัย อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็น 7% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดปี 2566 ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 14% ของจำนวนประชากร จึงเรียกได้ว่าอีก 3-4 ปีข้างหน้า ไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ ช่วง 20 ปี หรือปี 2545-65 ประเทศไทยถือได้ว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรน้อยลง คาดว่าปี 2578 ประเทศไทยจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่นที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุเกินกว่า 20% ดังนั้น จะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขภายใต้ภาวะที่ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา รายได้ของประชากรส่วนใหญ่ จึงอยู่ในระดับปานกลาง แตกต่างกับ 5 ประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ สหรัฐ อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุมีศักยภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี

นายฐากร กล่าวว่า จากข้อมูลปี 2553-65 รัฐบาลจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น เป็น 1.1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จากเดิม 0.6% ของจีดีพี หรือคิดเป็นมูลค่า 2-5 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพื่อลดค่าใช้จ่าย กสทช.จึงมีแผนงานนำเทคโนโลยี 5G โดยระบบการให้บริการแพทย์ทางไกล เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อทำการรักษาพยาบาลใน 4 โรค ได้แก่ โรคตา โรคผิวหนัง โรคความดัน และโรคเบาหวาน โดยที่ผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ในเมือง ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของผู้คนในสังคม นอกจากนี้ยังขยายระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลไปยังผู้ต้องขังในเรือนจำ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เริ่มที่เรือนจำกลางเขาบิน และเรือนจำกลางราชบุรี ดังนั้น การจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านของไทย 74,987 หมู่บ้าน จึงเป็นเรื่องสำคัญ

"ปลายปี 2562 ทุกหมู่บ้านในประเทศไทย จะสามารถใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้ครอบคลุมทั้งหมด ถือเป็นความสำเร็จในรอบ 10 ปี สำหรับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญให้กับประชาชน คาดว่าเมื่อเกิดระบบการให้บริการแพทย์ทางไกล จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลได้ 38,000 ล้านบาทต่อปี" นายฐากรกล่าว