มอบนโยบายสาธารณสุขมุ่งเน้นระบบปฐมภูมิอย่างยั่งยืน พร้อมจัดงบให้ รพ.สต.พัฒนาระบบสุขภาพ

Thu, 2019-02-28 15:57 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“รองปลัดไพศาล” มอบนโยบายสาธารณสุขมุ่งเน้นระบบปฐมภูมิอย่างยั่งยืน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้ รพ.สต. มากกว่า 2,000 ล้านบาทพัฒนาระบบสุขภาพ ด้าน “ประพัทธ์” นั่งประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมัยที่ 2

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข - ในการประชุมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มี นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนสาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จาก 76 จังหวัด กว่า 150 คน

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวมอบนโยบายการพัฒนาหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข และเป้าหมายการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน และผลักดันให้เกิดค่านิยมขององค์กร MOPH เป็นนายตนเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม

นพ.ไพศาล กล่าวว่า ประเด็นที่มุ่งเน้นการพัฒนาสาธารณสุขคือ การปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงการพัฒนากลไกที่สำคัญ คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว และการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยการผลักดันของรัฐบาล มีการจัดสรรงบประมาณให้กับ รพ.สต.อย่างเต็มที่ มากกว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งด้านการพัฒนาบริการ การจัดสรรครุภัณฑ์เพื่อเสริมศักยภาพ จัดสรรงบประมาณบ้านพักเพื่อดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ และงบค่าป่วยการสำหรับ อสม.

“สาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต. ถือเป็นกลไกการพัฒนาระดับพื้นฐานที่สำคัญในการรองรับการให้บริการประชาชน และสร้างสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยซึ่งจะทำให้ระบบสุขภาพเกิดความยั่งยืน” นพ.ไพศาลกล่าว

ในการประชุมดังกล่าว ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ได้มีการเลือกตั้งประธานชมรมฯ วาระ พ.ศ.2562 – 2563 โดยที่นายประพัทธ์ ธรรมวงศา สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี รั้งตำแหน่งประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เป็นสมัยที่ 2 ได้ พร้อมชูประเด็นการพัฒนาสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพของสาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีความเติบโตในสายงานอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นการพัฒนา พชอ. และ รพ.สต.ติดดาว ให้เกิดความเข้มแข็ง และความยั่งยืน สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง

นายประพัทธ์ ธรรมวงศา สาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี จ.อุดรธานี

“ชมรมฯ จะระดมพลังของเครือข่าย ประสานความร่วมมือนักวิชาชีพสาธารณสุขทุกกลุ่มร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนากำลังคน พัฒนาบริการสาธารณสุขปฐมภูมิและ พชอ. เพื่อให้ประชาชนมีความสุข มีสุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม” นายประพัทธ์ กล่าว

Add new comment