ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ มีหมอประจำทุกครัวเรือน ด้วยคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ติดดาว และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2562 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาความรู้ ทั้งด้านวิชาการ บริหาร ทักษะ ประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน บริหารองค์กรอย่างมีความสุข นำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

นพ.ไพศาล กล่าวว่า นโยบายสำคัญที่ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการในปี 2562 คือ จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ คนไทยเป็นเจ้าของโรงพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) พร้อมสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับบุคลากรในทุกระดับ สำหรับในระดับอำเภอเน้นนโยบายเรื่องการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care) ขับเคลื่อนใน 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ บูรณาการทุกภาคส่วน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ครบทั้ง 878 อำเภอแล้ว

2. คลินิกหมอครอบครัว มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวมตลอดช่วงชีวิต กระทรวงพร้อมสนับสนุน และบริหารกำลังคนในทีมสหวิชาชีพ กำหนดพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งมีเป้าหมาย 6,500 ทีมทั่วประเทศใน 10 ปี ปัจจุบันมีทีมครอบครัว 1,050 ทีม ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3S (Staff Structure System) 996 ทีม หรือร้อยละ 95

3. รพ.สต.ติดดาว “5 ดาว 5 ดี” มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการของ รพ.สต. ให้เป็นหน่วยบริการด่านหน้าที่มีการบริหารงานดี ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนสุขภาพดี ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อการพัฒนาในระยะเร่งด่วน โดยจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ 563 ล้านบาท และซ่อม ปรับปรุง สร้างบ้านพัก 873 ล้านบาท ในปี 2562 ตั้งเป้าหมายให้ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ 3+4+5 ดาว ร้อยละ 100 และ รพ.สต. 5 ดาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

“การที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการทำงานให้เป็นรูปธรรมและเป็นเอกภาพ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ นำนโยบายไปแปลงสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลักค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุขเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป” นพ.ไพศาล กล่าว