ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โค้งสุดท้าย ชวนคนเลิกบุหรี่ให้ได้ 3 ล้านคน เผยขณะนี้มีคนร่วมโครงการฯแล้วกว่า 2.5 ล้านคน เลิกได้ 6 เดือนเกือบ 1 แสนคน ชูผลงานเด่นเขต 7 คนเลิกบุหรี่สูงสุด เขต 12 คนเข้าร่วมโครงการมากสุด เตรียมจัดงานมหกรรมชวนเลิกบุหรี่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลและหน่วยงาน องค์กรดีเด่น ปลายเดือนพฤษภาคมนี้

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ จ.พิษณุโลก นพ.ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 2 เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เขตสุขภาพที่ 2 และ 3 จัดโดยสมาคมหมออนามัย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย และภาคีเครือข่าย ว่า โครงการนี้เป็นการช่วยให้คนมีสุขภาพดี ห่างไกลโรค การชวนคนเลิกบุหรี่ทำได้ยากและมีอุปสรรค เพราะคนที่สูบขาดความมุ่งมั่นที่จะเลิก ติดบุหรี่เพราะความคุ้นชิน ดังนั้นกระบวนการทำงานเพื่อให้ใกล้เป้าหมายสูงสุด คือควรต้องรู้จำนวนประชาชนที่สูบบุหรี่ จำนวน อสม.และบุคลากรสาธารณสุขที่ผู้สูบบุหรี่และเลิกได้ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดี

ต้องเรียนรู้พื้นที่ทำดี นำมาเผยแพร่ สานต่อให้เกิดความต่อเนื่อง รวมถึงเลือกกลุ่มที่มีโอกาสเปลี่ยน เลิกได้ง่าย กลุ่มที่กำลังตัดสินใจเลิก เป็นกลุ่มสำคัญที่ต้องให้กำลังใจมากๆ ชี้ให้เห็นว่าสูบต่อไปจะส่งผลเสียอย่างไร จนทำให้ตัดสินใจเลิกสูบได้ และกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ ที่ต้องป้องกันให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานโครงการฯสะสมปี 2560- 2562 จากระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 มีคนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,548,643 คน เลิก 6 เดือน จำนวน 99,928 คน และเขตสุขภาพที่ 7 มีคนเลิกบุหรี่ 6 เดือนสะสม จำนวน 49,313 คน เขตสุขภาพที่ 12 คนเข้าร่วมโครงการมากที่สุด จำนวน 327,719 คน

นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย กล่าวว่า จากการประชุมที่ผ่านมาทั้ง 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ทุกจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ไปด้วยกัน ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถนำไปต่อยอดชวนคนเลิกบุหรี่ได้ มีคำแนะนำจากผู้บริหารกระทรวงและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ชี้แนะแนวทางการทำงานให้ตรงเป้าหมายและเกิดความราบรื่น จะเห็นได้จากจำนวนผู้ร่วมโครงการและคนเลิกบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดร.สุนันทา ทองพัฒน์ หัวหน้าโครงการรวมใจขับเคลื่อนลดละเลิกการสูบบุหรี่ ตามพันธกิจโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ และผู้ประสานงานโครงการ สสส. กล่าวว่า จากการติดตามที่ผ่านมา ช่วงปี 1 ของโครงการฯ ยังไม่ค่อยขับเคลื่อน เป็นลักษณะใครสนใจจึงทำ ไม่กระตือรือร้น ส่วนปีที่ 2 พบชะลอตัวในบางช่วง แต่รับรู้มากขึ้น มีการมอบรางวัลผลงานดีเด่นแต่ละพื้นที่ ทำให้จำนวนผู้ร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ประมาณ 1.2 ล้านคน และเมื่อเข้าสู่ปี 3 มีความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ทุกภาคส่วนตื่นตัว โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้นำเรื่องของการเลิกบุหรี่ในพื้นที่เป็นตัวชี้วัดกระทรวง ประกาศเป็น PA กระทรวง ส่งผลให้ตัวเลขผู้เข้าร่วมโครงการฯใกล้เป้าหมาย 3 ล้านคน ซึ่งจำนวนคนร่วมคาดว่าจะมีมากกว่าที่ปรากฏ แต่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อระบบคีย์ข้อมูลของ HDC ได้ เช่น คลินิกฟ้าใส กรมราชทัณฑ์ จึงต้องหาทางแก้ไขเพื่อให้เชื่อมต่อกันให้ได้ต่อไป

ทั้งนี้โครงการฯจะเสร็จสิ้นภายในเดือน พฤษภาคม 2562 ก็คิดว่าน่าจะมีการดำเนินการต่อไป เพื่อทำให้คนเลิกบุหรี่เพิ่มขึ้น แต่อาจจะปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานที่มุ่งเน้นกระบวนการ กลวิธีการทำงานให้คนเลิกได้ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ อสม.และบุคคลากรสาธารณสุข ให้มีทักษะความรู้ การสื่อสารที่ดี สามารถชวนคนเลิกบุหรี่ให้ได้เพิ่มมากขึ้น

นางสาวส่องแสง ธรรมศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ กล่าวว่า การดำเนินงานศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือ 1600 สายเลิกบุหรี่ ภายใต้มูลนิธิสร้างสุขไทย และรับงบประมาณดำเนินการจาก สสส. มีภารกิจให้บริการประชาชนทั่วประเทศ ทั้งผู้สูบที่ต้องการเลิกบุหรี่และผู้ใกล้ชิด ในการให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ผ่านทางโทรศัพท์ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการ รับสายตรงจากผู้ใช้บริการที่โทรเข้าหมายเลข 1600 ล่าสุดเพิ่มช่องทางบริการรับส่งต่อ/ส่งกลับระหว่างสถานพยาบาล และ/หรือ อสม., อสส./สถานประกอบการ ผ่าน LINE (QR Code) ตั้งแต่กลางปี 2559 มีการทำงานร่วมกับพื้นที่ในรูปแบบระบบร่วมบำบัดผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยให้บริการโทรกลับผู้ใช้บริการที่ส่งต่อมาจากบุคลากรสุขภาพ โทรกลับตามนัดเพื่อให้คำปรึกษาอย่างเข้มข้น สร้างความมั่นใจเอาชนะอาการอยากบุหรี่ หลังจากนั้น 1600 จะโทรกลับเพื่อป้องกันการสูบซ้ำ อีกจำนวน 6 ครั้งใน 1 ปี และรายงานผลการบริการกลับหน่วยงานที่ส่งมา เพื่อร่วมกันประคับประคอง ให้เกิดผลสำเร็จในการเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งคนสำคัญที่สุดในโครงการนี้คือ ผู้สูบบุหรี่และครอบครัว, 1600 สายเลิกบุหรี่, อสม., อสส. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โครงการนี้สะท้อนให้เห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเน้นย้ำว่า สุขภาพประชาชนสำคัญที่สุด

นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย กล่าวว่า หลังจากดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจคนทำงาน จึงได้จัดงานมหกรรมชวนเลิกบุหรี่ โครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันขึ้น เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ บุคคลและหน่วยงาน องค์กรดีเด่นของโครงการ ฯ ในระดับเขต ภาค และชาติ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทหน่วยงานองค์กร ได้แก่ สสจ. สสอ. พชอ. รพ.สต.และชุมชน ส่วนประเภทบุคคล ได้แก่ อสม. ทั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี