เตรียมสำรวจสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้าน พร้อมต่อยอดสร้างระบบพัฒนาสุขภาวะ

สสส.ร่วมกับภาคี หนุนการสำรวจแจงนับประชากรคนไร้บ้านทั่วประเทศ พร้อมต่อยอดสร้างระบบพัฒนาสุขภาวะเพื่อคนไร้บ้านที่ครอบคลุมและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การสำรวจสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้าน” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านที่ยั่งยืน ในการนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานสำคัญหลักที่ร่วมลงนามในครั้งนี้

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า คนไร้บ้านเป็นกลุ่มประชากรที่ สสส. ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นหนึ่งในกลุ่มประชากรที่ประสบปัญหาด้านสุขภาวะ และได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมทางสังคมมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา สสส.ได้สนับสนุนหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายของกลุ่มคนไร้บ้าน การเสริมประสิทธิภาพศูนย์พักคนไร้บ้าน การสร้างความครอบคลุมในการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพ การสื่อสารสาธารณะเพื่อลดการตีตราคนไร้บ้าน รวมถึงการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเครื่องมือในการทำงานของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม

นางภรณี กล่าวเสริมว่า ในด้านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ฯ สสส.ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พัฒนาวิธีการและเครื่องมือสำหรับการแจงนับและสำรวจประชากรคนไร้บ้านเชิงลึก ที่สามารถป้องกันการนับซ้ำประชากรคนไร้บ้าน ทำให้ได้ข้อมูลทั้งด้านจำนวนและสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้านเชิงลึกที่ครอบคลุมการทำงานของภาคีเครือข่ายได้ ในช่วงปี 2559 - 2560 สสส. ร่วมกับภาคี ได้มีการสำรวจประชากรเชิงลึกคนไร้บ้าน ใน 3 พื้นที่ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลนครเชียงใหม่ จากนั้นได้มีการร่วมกับเครือข่ายคนไร้บ้าน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันในเชิงนโยบาย จนเกิดมติคณะรัฐมนตรีมีเห็นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน 2 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ซึ่งมีสาระสำคัญเพื่อดูแลช่วยเหลือคนไร้บ้าน สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ สร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง

ซึ่งมีแนวทางการทำงานสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาและเสริมศักยภาพเครือข่ายคนไร้บ้าน การหนุนเสริมการพัฒนาสิทธิและสถานะ การสร้างศูนย์พักคนไร้บ้าน รวมทั้งการสำรวจข้อมูลคนไร้บ้านทั่วประเทศ ซึ่งใช้วิธีการและเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากการสนับสนุนของ สสส. อันนำมาสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ สสส.รู้สึกยินดีอย่างมากที่เครื่องมือดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับการสำรวจสถานการณ์ประชากรคนไร้บ้านทั้งประเทศ ทั้งนี้ ข้อมูลทางประชากรคนไร้บ้านดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างมากในการกำหนดทิศทางการทำงานในประเด็นคนไร้บ้านระดับประเทศ รวมทั้ง สสส. โดยเฉพาะในด้านการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมที่จำเป็นต้องลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพสำหรับทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 30 นาที ago
Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 33 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 30 นาที ago
Cleanimmiply
15 ชั่วโมง 33 นาที ago
กลับด้านบน