ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหารือคณะทูตยูเครน ขยายตลาดการบริการทางการแพทย์ของไทยสู่ประเทศยูเครน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมด้วย นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์ (กรมการแพทย์) นพ.ฐิติ กวักเพฑูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์ (กรมการแพทย์) และนางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก The Kyiv City State Administration พร้อมด้วยคณะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐยูเครน ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการปลูกถ่ายไขกระดูกระหว่างไทย – ยูเครน และร่วมรับฟังนโยบาย Medical Hub ของไทย ความพร้อมด้านบริการทางการแพทย์

ซึ่งแสดงจุดแข็ง 4 ด้าน คือ 1.ความพร้อมของสถานพยาบาลของไทยที่ผ่านคุณภาพมาตรฐานระดับสากล JCI จำนวน 65 แห่งซึ่งมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 2.เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย 3.ค่ารักษาพยาบาลราคาสมเหตุสมผล และ 4.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการแพทย์ รวมถึงการให้บริการเพื่อสุขภาพของไทย เช่น นวดไทย สปาไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของไทยที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย