ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายหมออนามัย ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลผลงานดีเด่นระดับ เขต-ภาค-ชาติ โครงการ  “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปี 3 เผยขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯแล้วกว่า 3 ล้านคน ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไป 1.2 แสนคน พร้อมเตรียมจัดงานเชิดชูเกียรติ มอบโล่รางวัลในวันที่ 30 พ.ค.62 นี้  

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายหมออนามัย ประกอบด้วย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อชวนให้ผู้สูบบุหรี่เกิดการตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่  หรือเลิกได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิตให้ได้จำนวน 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ลดปัญหาการเจ็บป่วยและการสูญเสียจากการสูบบุหรี่ อันจะเป็นรากฐานของการสร้างระบบ สร้างนำซ่อม ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2562 จะครบปีที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของโครงการฯ

ทั้งนี้ได้มีผลการดำเนินงานโครงการฯสะสมปี 2560- 2562 จากระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 พบว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ สะสม 3,003,960 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100.1 ของจำนวน เป้าหมายรวม และมีจำนวนผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไปจำนวน 122,789 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 ของจำนวนผู้เข้าร่วม

นายธาดา กล่าวต่อว่า โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติทำดีเพื่อแผ่นดินและเชื่อว่าจะเป็นรากฐานการสร้างระบบสุขภาพเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากพิษภัยบุหรี่และมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาว และเมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาได้มีการจัดประกวดโครงการเสริมพลังเครือข่าย อสม. รพ.สต. และชุมชน ในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับพื้นที่ ตามโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ปีที่ 3 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กทม ที่ผ่านมา เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้หน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับพื้นที่ดีเด่นทั่วประเทศ โดยมีผู้สนใจส่งร่วมผลงานคัดเลือกรวมกว่า 90 ผลงาน ทั้งนี้ได้เสร็จสิ้นการประกวดคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทางคุณวุฒิแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้ 

1. ประเภทอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น 

1.1 รางวัลดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ นางสุภาพร  มะเสนัย จังหวัดนครพนม   

1.2 รางวัลดีเด่นระดับภาค ได้แก่ 

ภาคเหนือ นายอานนท์ ปู่รักษ์  จังหวัดพิจิตร

ภาคกลาง นางศุภมาศ  ปิ่นเจริญ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ภาคใต้ นางสำเนาว์ นุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.3 รางวัลดีเด่นระดับเขต ได้แก่ 

เขต 1 นางนริศา อุประ จังหวัดเชียงราย 

เขต 2 นางสาวผกามาศ พลเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

เขต 4 นางวิลาวรรณ  พรหมทอง จังหวัดนนทบุรี

เขต 5 นางสาวน้ำผึ้ง  ศรีทรงเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

เขต 7 นางสาวจิรวรรณ สิทธิศักดิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

เขต 9 นายสุพรรณ พิพ่วนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ 

เขต 10 นางสาวจรวย  พรทิพย์ จังหวัดยโสธร

เขต 12 นายอรุณ หนูพรหม จังหวัดยะลา

2. ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดีเด่น 

2.1 รางวัลดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ รพ.สต.บ้านใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

2.2 รางวัลดีเด่นระดับภาค ได้แก่ 

ภาคเหนือ รพ.สต.บ้านปากห้วยไม้งาม จังหวัดตาก

ภาคกลาง รพ.สต.ตำบลดอนทราย จังหวัดราชบุรี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รพ.สต.บ้านขวาว จังหวัดร้อยเอ็ด 

2.3 รางวัลดีเด่นระดับเขต ได้แก่ 

เขต 1 รพ.สต.บ้านต๋อม จังหวัดพะเยา 

เขต 3 รพ.สต.บ้านสันติสุข จังหวัดนครสวรรค์ 

เขต 4 รพ.สต.บางคูรัด จังหวัดนนทบุรี

เขต 6 รพ.สต.ดอนเกาะกา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เขต 8 รพ.สต.ดอนศาลา จังหวัดนครพนม

เขต 9 รพ.สต.บ้านฝาย จังหวัดชัยภูมิ 

เขต 10 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ หวัดอำนาจเจริญ

เขต 12 รพ.สต.บาโงย จังหวัดยะลา

3. ประเภทชุมชนดีเด่น 

3.1 รางวัลดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองอาราง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว   

3.2 รางวัลดีเด่นระดับภาค ได้แก่ 

ภาคเหนือ ชุมชนบ้านผาสิงห์ ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนบ้านยักษ์คุ ต.ชานมุาน อ.ชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 

ภาคใต้ ชุมชนบ้านท่าโก ตำบลปากแพรก อำเภอดอนลัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.3 รางวัลดีเด่นระดับเขต ได้แก่ 

เขต 2 ชุมชนบ้านป่าคาย ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก 

เขต 3 ชุมชนบ้านแหลมเจดีย์ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 

เขต 4 ชุมชนอริสรา ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เขต 5 ชุมชนวังตะกู ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

เขต 7 ชุมชนบ้านหนองดู่ ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เขต 8 บ้านหนองดูด ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

เขต 9 บ้านกองพระทราย ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

เขต 12 ชุมชนบ้านนครธรรม ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ทั้งนี้  หน่วยงานและผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ จะเข้าร่วมประชุมและรับโล่รางวัลในระดับต่าง ๆ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ต่อไป