สธ.จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 โครงการใหญ่ ประกอบด้วย โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ และโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอโครงการและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฝ่ายโครงการ/ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้ว เป็นกิจกรรมการดูแลประชาชน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย การป้องกันและควบคุมโรค การพัฒนาคุณภาพและยกระดับบริการสุขภาพ และด้านมหกรรมและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และอื่น ๆ

ด้านนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ จะจัดพร้อมกันทุกจังหวัด ดำเนินการ 4 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนพฤษภาคม 62-พฤษภาคม 63 สำหรับโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นกิจกรรมบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข 21 หน่วยงาน จำนวน 30 โครงการ อาทิ โครงการปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง Bike for King ของกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.)/ มูลนิธิ รพร. จัดอบรมและฝึกปฏิบัติวิทยากรจิตอาสาด้านการกู้ชีพของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ของกรมการแพทย์ รวมพลังจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กองตรวจราชการ เป็นต้น

ด้านนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันนี้ ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้สมพระเกียรติ โดยให้ทุกจังหวัดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้แก่ บริการทางการแพทย์ ทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจตา สุขภาพจิตเคลื่อนที่ บริการด้านอื่น ๆ ตามบริบทพื้นที่ และกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและรับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ และจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดพื้นที่และวันที่ออกหน่วยแพทย์ ฯ แจ้งมายังส่วนกลาง

ทั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 4 มีนาคม - พฤษภาคม 2563

Comments

ทรงพระเจริญ • 2019-05-08, 03:41
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงิน 2.4 พัน ล.จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ.27 แห่ง" .............................................................................................................................................................................. เผยแพร่: 7 พ.ค. 2562 19:03 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ ............. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินกว่า 2.4 พันล้าน จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ. วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาล 27 แห่ง .............. วันนี้ (7 พ.ค.) เมื่อเวลา 18.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล และผู้อำนวยการสถานพยาบาล จำนวน 27 แห่ง เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลตำรวจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และโรงพยาบาลท่าวังผา จังหวัดน่าน ............... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพร่างกายของประชาชน ตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ จากทั่วประเทศ ที่ยังคงขาดแคลน และมีความจำเป็นในการให้บริการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด และส่วนหนึ่งเป็นเงินรายได้จากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,407,144,487.59 บาท ................ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล วิทยาลัยแพทย์และพยาบาล และสถานพยาบาลต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย การรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ได้รับการรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน ทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ ............. การนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย. https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000043842

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน