ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ และโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2 โครงการใหญ่ ประกอบด้วย โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ และโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอโครงการและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการฝ่ายโครงการ/ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแล้ว เป็นกิจกรรมการดูแลประชาชน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย การป้องกันและควบคุมโรค การพัฒนาคุณภาพและยกระดับบริการสุขภาพ และด้านมหกรรมและการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และอื่น ๆ

ด้านนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ จะจัดพร้อมกันทุกจังหวัด ดำเนินการ 4 ครั้ง เป็นเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนพฤษภาคม 62-พฤษภาคม 63 สำหรับโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็นกิจกรรมบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข 21 หน่วยงาน จำนวน 30 โครงการ อาทิ โครงการปั่นรวมใจภักดิ์ รักในหลวง Bike for King ของกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.)/ มูลนิธิ รพร. จัดอบรมและฝึกปฏิบัติวิทยากรจิตอาสาด้านการกู้ชีพของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ของกรมการแพทย์ รวมพลังจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กองตรวจราชการ เป็นต้น

ด้านนายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันนี้ ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้สมพระเกียรติ โดยให้ทุกจังหวัดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้แก่ บริการทางการแพทย์ ทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจตา สุขภาพจิตเคลื่อนที่ บริการด้านอื่น ๆ ตามบริบทพื้นที่ และกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตและรับบริจาคอวัยวะและดวงตา โดยมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ และจัดทำแผนปฏิบัติการกำหนดพื้นที่และวันที่ออกหน่วยแพทย์ ฯ แจ้งมายังส่วนกลาง

ทั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2562 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 ครั้งที่ 3 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 และครั้งที่ 4 มีนาคม - พฤษภาคม 2563