ผลงานเด่น จ.ร้อยเอ็ด ชวนคนเลิกบุหรี่ 6 เดือนขึ้นไปได้เกิน 100%

Mon, 2019-05-13 20:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สมาคมหมออนามัย นำทีมเยี่ยมเสริมพลังโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 3 ร่วมพิสูจน์ผลงานเด่น จ.ร้อยเอ็ด ชวนคนเลิกบุหรี่ 6 เดือนขึ้นไปได้เกิน 100% ชี้ทฤษฎี KASET-DEE Model ร่วม “ปกครอง” แนวทางสำเร็จและยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สมาคมหมออนามัย ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นำโดย นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมอนามัย นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานเครือข่ายหมออนามัย นายประพัทธ์ ธรรมวงศา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย นายปิ่น นันทะเสน สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 3 จ.ร้อยเอ็ด

นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมอนามัย กล่าวว่า ทางสมาคมหมออนามัยและภาคีเครือข่ายได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในการชวนคนเลิกบุหรี่ในโครงการฯ พร้อมรับฟังการนำเสนอแนวทางการทำงาน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานผู้เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไปสะสมสูงสุดของประเทศ และมีอำเภอที่มีผลงานเด่น คือ อำเภอเกษตรวิสัยและอำเภอเสลภูมิ ซึ่งทั้ง 2 อำเภอนี้คณะได้ลงไปเสริมพลังก็ขอชื่นชมอย่างมากที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน ทำงานจนเห็นผลสำเร็จและส่งผลให้สุขภาพประชาชนดีขึ้นและสามารถเลิกบุหรี่ได้เกินเป้าหมายที่วางไว้

นายณรงค์ศักดิ์ สบาย

นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า อำเภอเกษตรวิสัย ได้ร่วมจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูบบุหรี่ตามโครงการฯควบคู่ไปกับงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ใช้การมีส่วนร่วมทุกระดับ ภายใต้แนวคิด KASET-DEE Model เพื่อสร้างระบบการคัดกรองและบำบัดผู้สูบบุหรี่แบบมีส่วนร่วมและประเมินผลของการบำบัดการเลิกบุหรี่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป 51,569 คน ได้คัดกรองแบบจำนวน 43,803 คน พบผู้สูบบุหรี่ 12,626 คน และสมัครใจเข้าร่วมการบำบัดการเลิกบุหรี่ทุกคน ผ่านการแนะนำโดย อสม. เชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการและเลิกสูบบุหรี่ อสม. 1 คน ต่อผู้เลิกสูบ 5 คน

ซึ่งเป้าหมายอำเภอเกษตรวิสัย มีทั้งหมดจำนวน 8,418 คน โดยมีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ปี 2560 จำนวน 375 คน ปี 2561 จำนวน 2,149 คน และปี 2562 จำนวน 12,518 คน รวมสะสม 3 ปี จานวน 13,012 คน(ร้อยละ 154.57) เนื่องจากผลการคัดกรองพบว่ามีผู้สูบบุหรี่มากกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงให้ประชาชนที่สูบบุหรี่ทุกคน 12,626 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า อำเภอได้ประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่และยาเสพติดสู่การเป็นอำเภอสีขาวโดยกลไก พชอ. ใช้อัตลักษณ์ KASET-DEE Model (ตัวอักษร D หมายถึงการจัดการปัญหาบุหรี่และยาเสพติด) เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติตำบล-หมู่บ้าน ใช้กลยุทธ์ “ปกครอง” เป็นชุดความรู้ใหม่ที่ใช้ในการจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูบบุหรี่ ถอดเป็นชุดความรู้ใหม่ขับเคลื่อนงาน โดย ป คือ ประชาคมเพื่อเลิกบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมทุกหมู่บ้าน จัดตั้งธนาคารความดีปลอดบุหรี่ฝากใจ ก คือ กินชาชงหญ้าดอกขาวและใช้ยาอมมะนาว สมุนไพรในท้องถิ่น ค คือ คลินิกฟ้าใส คลินิกสีขาว และครอบครัวบำบัด ร คือ เร่งรัดติดตามผลการบำบัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบออนไลน์และบันทึกประจำตัว อสม.

อ คือ เอื้ออาทร ชุมชนให้กาลังใจ มีบุคคลต้นแบบ มีวิทยากรกระบวนการเรื่องการเลิกบุหรี่ในชุมชน และ ง คือ เงื่อนไขชุมชน กติกาชุมชน “งานศพงานเศร้า ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่” และประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลทุกแห่ง และมีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่อย่างจริงจัง

ทั้งนี้ผลการประเมินการเลิกบุหรี่ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์และสังเกตการเลิกบุหรี่แบบมีส่วนร่วมพบว่ามีผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน สะสม 3 ปี จำนวนทั้งหมด 12,160 คน (ร้อยละ 144.40) นอกจากนี้ยังมีการประเมินค่าระดับคาร์บอนมอนนอกไซต์ในปอดของผู้เลิกบุหรี่ โดยใช้ Smokerlyzer ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล 2 เครื่อง และจากโรงพยาบาลเกษตรวิสัย 1 เครื่อง ทำการสุ่มตัวอย่างรายสถานบริการ รวมจำนวนผู้ที่ได้รับการประเมินค่าระดับคาร์บอนมอนนอกไซต์ในปอดของผู้เลิกบุหรี่เพื่อวัดการติดสารนิโคติน เปรียบเทียบก่อนและหลังการบำบัดอีกด้วย

นายศิริ สุริโย ผอ.รพ.สต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากการทำงานที่ผ่านมาแรกๆก็จะติดขัดเรื่องการบันทึกจำนวนผู้ร่วมโครงการฯและบำบัดที่ต้องย้ายข้อมูลจาก QuitForKing มาบันทึกลงในระบบ 43 แฟ้ม (ระบบ HDC ของกระทรวงสาธารณสุข) ทำให้ข้อมูลบางส่วนล่าช้าไปบ้าง ซึ่งการทำงานของพื้นที่ก็ยังไม่สามารถชวนคนมาร่วมโครงการฯได้ตามเป้าหมาย แต่ก็จะทำไปเรื่อยๆ เพราะเชื่อว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ ควรทำต่อเนื่อง เพราะชวนคนเลิกบุหรี่ได้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมหาศาล และยังมีอีกหลากพื้นที่ที่ยังทำได้ไม่ครอบคลุมตามเป้าหมายก็ต้องช่วยกันขับเคลื่อนต่อไป เพราะเรื่องเหล้า บุหรี่ เป็นปัญหาสำคัญ หากลดได้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกคน

ทั้งนี้ จะได้มีการคัดเลือก ประกาศผลและมอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 3 ในประเภทรางวัลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น และ พชอ. ดีเด่น ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลดีเด่นของโครงการฯ และจะจัดงานมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติในมหกรรมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Add new comment