ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขส่งแพทย์เพื่อชาวชนบทจบใหม่ 961 คน กระจายทำงานในพื้นที่ชนบทห่างไกล ทั่วประเทศตามภูมิลำเนา ดูแลสุขภาพประชาชน แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ รองรับการขยายบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีบัณฑิตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ จำนวน 14 แห่ง และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 37 แห่ง เข้ารับสัมฤทธิบัตร จำนวนทั้งสิ้น 961 คน

นพ.สุขุม กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการผลิตแพทย์แพทย์เพื่อชาวชนบท แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศใน 10 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2561 – 2570) และการกระจายแพทย์ที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ชนบทที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อเติมเต็มในระบบบริการสุขภาพของไทย นำไปสู่ความเสมอภาคการบริการทางสังคม รองรับการขยายการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยโดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ คัดเลือกเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ชนบท รับทุนกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระยะเวลา 6 ปี เป้าหมายการรับนักศึกษา แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2561-2564) จำนวน 4,784 คน และระยะที่ 2 (พ.ศ.2565 – 2570) จำนวน 7,798 คน รวม 12,582 คน

โดยนักศึกษาแพทย์ในโครงการฯนี้ ชั้นคลินิกปีที่ 1-3 เรียนที่คณะแพทยศาสตร์คู่ความร่วมมือ ส่วนชั้นคลินิกปีที่ 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังสำเร็จการศึกษา บัณฑิตแพทย์ทุกคนมีพันธะสัญญาผูกพันทุนรัฐบาลต้องกลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในพื้นที่ภูมิลำเนา ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนภูมิภาค ตามเขตบริการสุขภาพ 12 แห่ง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระยะเวลาการใช้ทุน 3 ปี ปัจจุบันมีแพทย์ในโครงการฯนี้อยู่ในระบบ ร้อยละ 77 ในขณะที่แพทย์ทั่วไปยังคงอยู่ในระบบ ร้อยละ 26 (ข้อมูลจากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทปี 2560)

สำหรับในปี 2561 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวนทั้งสิ้น 961 คน จะต้องกลับไปปฏิบัติงานในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ จำนวน 111 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 333 คน ภาคกลาง 197 คน ภาคตะวันออก 73 ภาคตะวันตกจำนวน 39 คน และภาคใต้จำนวน 208 คน ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 18 รุ่น จำนวน 8,923 คน และปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ 6 รุ่น