คณบดีทันตแพทศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ยืนยัน จัดการศึกษาได้คุณภาพระดับนานาชาติ

คณบดีทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ย้ำมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษา คณาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพเยี่ยม และกระบวนการรับนักศึกษาถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเชิญทันตแพทยสภาวาระที่ 9 มาตรวจเยี่ยมในเดือน มิ.ย.นี้ แม้กฎหมายไม่บังคับให้ทำแล้วก็ตาม

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 Walailak Channel สื่อวิทยุโทรทัศน์บนอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เผยแพร่คลิปวิดิโอ “ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว ยืนยันหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ มีคุณภาพ” กรณีที่มีข่าวพาดพิงเรื่องหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยยังไม่ผ่านการรับรอง (ดูข่าว ที่นี่) นั้น

ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ในนามรักษาการคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระหว่างวันที่ 1 - 23 พ.ค. 2562 นี้ อยากทำความเข้าใจใน 2 เรื่อง คือ 1.ประเด็นเรื่องการตรวจรับรองหลักสูตร ทางวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำเสนอหลักสูตรให้ทันตแพทยสภาวาระที่ 8 เมื่อ 4 ส.ค. 2560 ซึ่งเป็นการเสนอหลักสูตรหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2560 โดยในรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนในมาตรา 40 (3) ว่าสภาวิชาชีพจะออกตรากฎหมายในเรื่องการจัดการระเบียบของการประกอบวิชาชีพที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษามิได้ สอดคล้องกับ มาตรา 15 ของ พ.ร.บ.สถาบันการอุดมศึกษา 2562 ซึ่งประกาศใช้วันที่ 26 เม.ย. 2562 ว่าสถาบันการศึกษามีอิสระในการจัดการการเรียนการสอน การสอน การบริหารงานวิชาการ และมาตรา 16 ซึ่งระบุว่าสถาวิชาชีพจะออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ที่มีการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามิได้

ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย กล่าวว่า หลังจากที่เสนอหลักสูตรไปเมื่อ 4 ส.ค. 2560 ต่อมาทันตแพทยสภาวาระที่ 8 ได้ออกประกาศวันที่ 28 ต.ค. 2561 ว่าไม่รับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งตามกระบวนการตรวจรับรองตามหลักข้อบังคับของทันตแพทยสภาจะต้องตรวจเอกสารและมาตรวจความพร้อม ณ สถานที่ที่จะดำเนินการการเรียนการสอน และทางมหาวิทยาลัยได้เชิญให้ทันตแพทยสภามาตรวจในวันที่ 10-11 ก.ค. 2561 แต่ก็ไม่ได้รับการมาตรวจ

"อนุกรรมการที่มาตรวจรับรองได้มาพบอธิการบดี คณบดีและอาจารย์ ซึ่งได้มีการถามย้ำว่าการที่ท่านมานี้เป็นการตรวจเยี่ยมหรือไม่ ทางคณะอนุกรรมการที่มานั้นแจ้งว่าไม่ใช่เป็นการตรวจเยี่ยมแต่มาหารือ อันนี้เป็นการกระทำที่เห็นชัดเจนว่าการรับรองหลักสูตรจะกระทำด้วยการดูเอกสารและการมาตรวจสถานศึกษา ซึ่งในการเรียนการสอนของวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เราจะมีการเรียนใน 2 ปีแรกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่าศาลา เราจะมีนักศึกษามาเรียนการศึกษาพื้นฐานและเรียนวิชาด้านการแพทย์กับนักศึกษาแพทย์ เรามีความมั่นใจเพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดสำนักวิชาแพทย์ รับนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณภาพมาแล้วนับ 10 ปี เรามีความพร้อม เพราะฉะนั้นเมื่อมีการประกาศว่าไม่มีการรับรองหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยก็ดำเนินเรื่องไปที่ศาลปกครอง เพราะได้เห็นแล้วว่าทันตแพทยสภาวาระที่ 8 ดำเนินการไม่ครบกระบวนการ ก็คือไม่มาตรวจ พร้อมกันนี้ยังได้ส่งเรื่องไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาว่าเป็นอย่างไร" ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ต่อมาทันตแพทยสภา วาระที่ 8 ได้หมดวาระไป และมีการเลือกตั้งทันตแพทยสภาชุดใหม่ซึ่งก็คือวาระที่ 9 และเข้าทำงานในที่ 23 เม.ย. 2562 ทางมหาวิทยาลัยได้หารือกับทันตแพทยสภาวาระที่ 9 ในประเด็นนี้และเป็นความกรุณาของนายกสภา อุปนายกที่ดูแลด้านวิชาการ และเลขาธิการทันตแพทยสภา ที่ได้มาพบอธิการบดี คณบดีและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย มีการพูดกันด้วยไมตรีจิตที่ดี ด้วยความเข้าใจ ทางทันตแพทยสภาเห็นชอบว่าเกิดอะไรขึ้น และทางมหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือถึงทันตแพทยสภาชุดใหม่ว่าจะขอเปิดรับนักศึกษา ทางทันตแพทยสภาวาระที่ 9 ก็รับทราบและจะดำเนินการมาตรวจเยี่ยมความพร้อมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คาดว่าจะมาตรวจเยี่ยมในเดือน มิ.ย.นี้

"ถึงแม้ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา 2562 หรือรัฐธรรมนูญ จะลดบทบาทของสภาวิชาชีพไปแล้ว แต่เราก็จะให้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจ เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาและสุดท้ายแล้วคนที่เรียนก็ต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพซึ่งดูแลโดยทันตแพทยสภา เพราะฉะนั้นขอย้ำว่าเราดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายทั้งสิ้น" ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย กล่าว

ประเด็นที่ 2.การดูแลคุณภาพการเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติมา 2 ปีและเพิ่งเปิดรับนักศึกษาในปีนี้ โดยมีการจัดการภายในเพื่อให้มีความพร้อมในเรื่องคุณภาพ ทั้งในส่วนของคณาจารย์ และสถานที่ โดยในส่วนของตนมีประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและการบริหาร ด้านวิชาการ ตนเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิสูงสุดทางด้านวิชาการ เป็นศาสตราจารย์ระดับ 11 ส่วนการบริหารก็ผ่านการบริหารงานทั้งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย และในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในด้านการเรียนการสอน ตนก็ได้รับรางวัลระดับชาติคือรางวัลอาจารย์ดีเด่นของชาติ นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลรางวัลกีรตยาจารย์ ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่ให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าในด้านการเรียนการสอน ตนมีประสบการณ์ที่จะนำพาวิทยาลัยและนักศึกษาให้มีการเรียนการสอนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังมีอาจารย์ที่มีคุณภาพ เช่น ศ.พิเศษ ดร.ทพ.จีรศักดิ์ นพคุณ ซึ่งเป็นรองคณบดีดูแลด้านการบริหารหลักสูตร ในอดีต ดร.ทพ.จีรศักดิ์ เป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของจุฬาฯ รวมทั้งยังมีศาสตราจารย์อีกหลายคน ส่วนอาจารย์ใหม่หลายคนก็จบจากมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยคะแนนสูงสุด เหรียญทองอันดับ 1 บางคนก็เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ 1 จากจุฬาฯ บางคนก็เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพราะฉะนั้น ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายวิทยาลัย คุณภาพของผู้บริหารและอาจารย์ที่สอน ตนมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะทำให้การเรียนการสอนมีความทันสมัย และสอดคล้องกับหลักและข้อบังคับของสภาวิชาชีพ นักศึกษาทันตแพทย์เมื่อเรียนจบแล้วจะมีความรู้ความสามารถ จริยธรรม และมีความเป็นนานาชาติสมปณิธานของมหาวิทยาลัย

"เพราะฉะนั้นขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง มั่นใจในการทำงานของมหาวิทยาลัยว่าเราดำเนินการทุกอย่างตามกฎหมาย ข้อบังคับ และถึงแม้จะไม่เป็นข้อบังคับ ทางมหาวิทยาลัยก็จะเน้นเรื่องคุณภาพ เรามั่นใจว่าเมื่อท่านส่งบุตรหลานมาเรียนกับเรา จะเป็นการเรียนที่มีคุณภาพ เมื่อเรียนจบแล้วก็จะไปทำงานที่ไหนก็ได้เพราะมีความรู้ความชำนาญในระดับนานาชาติ" ศ.ดร.ทพ.สิทธิชัย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ห่วง 3 มหาลัยเปิดรับ นศ.ทันตะฯ ทั้งที่หลักสูตรยังไม่ผ่านการรับรอง หวั่นกระทบ นศ.-ผู้ปกครอง

คณบดีทันตแพทย์จุฬาฯ ชี้หมอฟันทำงานกับชีวิตคน มหาลัยที่เปิดสอนควรผ่านมาตรฐานตั้งแต่ต้น

ม.วลัยลักษณ์ยันรับ นศ.ตามข้อบังคับ มั่นใจผ่านประเมินหลักสูตร-น.ศ.สอบใบประกอบวิชาชีพได้หมด

ทันตแพทยสภาแถลงการณ์ คณะทันตะที่ยังไม่ได้รับรองหลักสูตร เป็นคณะเปิดใหม่ หากทำตามเกณฑ์จะได้รับรอง

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerujat
12 ชั่วโมง 50 นาที ago
Rogerujat
12 ชั่วโมง 53 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

Rogerujat
12 ชั่วโมง 50 นาที ago
Rogerujat
12 ชั่วโมง 53 นาที ago
กลับด้านบน