เตรียมเสนอรัฐบาลส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ชี้สุขภาพพนักงานคือพื้นฐานองค์กรแห่งความสุข

Thu, 2019-07-25 16:09 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สสส.เปิดเวทีชูผลงานสร้างพื้นฐานองค์กรแห่งความสุขยุค 4.0 เตรียมผลักดัน 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานเพื่อเสนอรัฐบาลชุดนี้ทำงานต่อไป

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการกองทุน สสส. นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญ.สาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กรมอนามัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สุขภาพพนักงานคือพื้นฐานองค์กรแห่งความสุข” โดยมีภาคีเครือข่ายองค์กรแห่งความสุขเข้าร่วมกว่า 170 คน

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า สสส. โดยแผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร สนับสนุนและบูรณาการเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาคสาธารณะ และองค์กรภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง การจัดงานครั้งนี้เกิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็น อาทิ การขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ, ธนาคารเวลา, No Drink I Drive, 10 Packages ส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนวัยทำงาน เกิดการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไปใช้ประโยชน์ต่อยอด รวมถึงเกิดการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะกับภาคีเครือข่ายเชิงประเด็น สสส. ปัจจุบันได้เกิดเครือข่ายองค์กรสุขภาวะมีการทำงานที่มีความสุขส่งผลต่อสถิติในสถานประกอบการด้านต่างๆ อาทิ ลาหยุด ลาออก ผลผลิตเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายสวัสดิการในการรักษาพยาบาลลดลงครอบคลุมทั่วประเทศไทยกว่า 100 องค์กร

“แนวคิดในการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ “คนทำงาน ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กร มุ่งหวังให้กลุ่มคนวัยทำงานที่มี 37.79 ล้านคนในประเทศไทย มีความสุขในการทำงาน ส่งผลให้ความเครียด อุบัติเหตุ และโรคที่เกิดจากการทำงานลดลง เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยยุค 4.0 ทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาพกาย สุขภาพใจ บรรยากาศในการทำงานหรือสังคม และทัศนคติในการทำงาน เครื่องมือที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลก็คือ การทำให้พนักงานมีสติ Mindfulness และด้านเจตคติของคน ส่งผลต่อการวัดผลคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการที่คนในองค์กรมีความสุขมากขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ ทักษะการจัดการทางการเงิน การสร้างสติในการทำงาน และการใช้ชีวิตให้พนักงาน” นพ.ชาญวิทย์ กล่าว

พญ.สาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย รวบรวมองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ จัดทำ 10 รูปแบบส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ สร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกลไกพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยมีเป้าหมายในการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศนำไปสู่การสนับสนุนรัฐบาลทำงานต่อไป การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “10 Packages ส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน” โดย สสส. กรมอนามัย และผู้แทนภาคีเครือข่ายนักวิชาการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมเสวนา จะจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ สสส.

Add new comment