ศิริราชแนะนำหลักสูตรแก่อาจารย์แนะแนวนักเรียน ม.ปลาย

Mon, 2019-08-05 11:16 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช แนะนำหลักสูตรแก่อาจารย์แนะแนว รร.มัธยมศึกษาตอนปลาย 16 ส.ค.นี้  เปิดข้อมูลเป็นประโยชน์แก่นักเรียนจำนวนมาก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ฝ่ายการศึกษาจัดแนะนำหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ให้แก่อาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันศุกร์ที่16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช เพื่อให้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และเกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพของทุกหลักสูตร ทั้งในระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้คำปรึกษา แนะนำแก่นักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถตัดสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เหมาะสม

โดยมี รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ของทุกหลักสูตร ประกอบด้วย การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยพยาบาล ขอเชิญอาจารย์แนะแนวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และชมบูธ (booth) แนะนำหลักสูตรของคณะ ฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา โทร. 0 2411 4142

Add new comment