ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สุขสำราญ จ.ระนอง ผุดไอเดีย ช่วยลดความแออัดในขณะรอรับยาใน โครงการ...ฝากยาตามนัด เภสัชจัดให้ นำร่องเฉพาะคลินิกเบาหวาน-ความดันสูง ให้ผู้ป่วยมารับยาช่วงบ่ายหรือนอกเวลาราชการได้ ลดรอคอยกรณีผู้ป่วยมีธุระเร่งด่วน

หากพูดถึงความแออัดในการรับบริการ ณ โรงพยาบาลของรัฐบาล คงไม่มีใครปฏิเสธได้ที่จะต้องใช้เวลาในการรอคอย เป็นระยะเวลานาน จนกระทั่งทีมงานรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ของ สรพ.ได้เข้ามาประเมินในระบบบริการสุขภาพของรัฐบาล

ห้องจ่ายยาโรงพยาบาลสุขสำราญ จังหวัดระนอง ก็เป็นหนึ่งในการให้บริการที่จะต้องใช้เวลา ตั้งแต่รับใบสั่งยาไปจนถึงการ จ่ายยา ที่ต้องอธิบายรายละเอียดการใช้ยา ก่อนผู้ป่วยจะกลับบ้าน

กลุ่มเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสุขสำราญ จังหวัดระนอง เป็นจุดให้บริการด้านเภสัชกรรมจุดหนึ่งที่มีการพัฒนารูปแบบการจ่ายยาให้รวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน ตามพันธกิจที่ได้ระบุไว้ตามป้ายแจ้งหน้าห้องจ่ายยา คือตั้งแต่รับใบสั่งยา ไปจนถึงการรับยา ทางกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ จะระบุเวลาอยู่ที่ไม่เกิน 5-10 นาที

จากข้อมูลในการให้บริการดังกล่าว ทางกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รวบรวมข้อมูลโดยมีการจับเวลาในการให้บริการ เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 3-5 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละรายที่มารับบริการ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกลุ่มงานเภสัชฯได้เคยพัฒนารูปแบบการจัดทำ Fast Track มาแล้ว แต่เนื่องจากยังคงพบว่า ผู้มารับบริการนับวันเริ่มมีจำนวนมากขึ้น จึงทำให้ต้องรอรับยาเป็นเวลานานขึ้น ทางกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ จึงได้มีการจัดทำโครงการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งโครงการฯได้แก่ โครงการ “ฝากยาตามนัด เภสัชจัดให้ ” ซึ่งเป็นแนวคิดมาจากการที่ผู้ป่วยบางท่านติดธุระเร่งด่วน และไม่สามารถรอรับยาในเวลาตามที่กำหนดได้

การจัดทำโครงการ “ฝากยาตามนัด เภสัชจัดให้” เป็นโครงการนำร่อง เฉพาะในวันที่มีคลินิกเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง โดยผู้ป่วยที่ประสงค์จากฝากยา จะมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม โดยทางกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ จะออกบัตรฝากยา และ จะดำเนินการจัดยาตามใบสั่งแพทย์ และนำยาที่ได้จัดไว้แล้วไปเก็บไว้ ณ บริเวณรับฝากยา และจะจ่ายยาให้ผู้ป่วยเมื่อทำธุระเสร็จแล้วช่วงบ่าย หรือนอกเวลาราชการ โดยให้ผู้ป่วยนำบัตรฝากยามารับยาที่ฝากไว้กับเภสัชกร ซึ่งเภสัชกรจะจ่ายและอธิบายยาก่อนกลับบ้านทุกรายเช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วๆไป ซึ่งเป็นการลดการรอคอยยาในกรณีผู้ป่วยมีธุระเร่งด่วน

ทางกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ได้จัดทำโครงการนำร่องนี้ขึ้น และนำได้ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ SWOT ตามระบบการบริหารในรูปแบบ PDCA เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดรูปแบบการจ่ายยาให้ได้คุณภาพที่ดีต่อไปในอนาคต ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยมาใช้บริการจากโครงการฯ ดังกล่าวมากขึ้น และได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ ถึงร้อยละ 90

ทั้งนี้ทางกลุ่มงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลสุขสำราญ จะขยายผลและนำโครงการดังกล่าวลงสู่ชุมชน โดยการให้บริการในรูปแบบเภสัชกรรมปฐมภูมิในคลินิกหมอครอบครัว (PPC) ต่อไป ควบคู่กับการทำโครงการ Fast Track ทีได้มีการจัดทำไปโครงการไปแล้วอีกด้วย

ผู้เขียน : ภก.นฤทธิ์ เหลืองใส กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลสุขสำราญ จังหวัดระนอง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง