แนะเร่งผลิตทันตาภิบาลลงไปใน รพ.สต.เพิ่มปีละกว่า 1.5 พันคน รับสังคมผู้สูงอายุ

Wed, 2019-08-07 15:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สสส.หนุนเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ดูแลช่องปาก ร่วมผลักดัน 5 ข้อเสนอในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เน้นมีฟันดี 20 ซี่ ในวัย 80 ปี เข้าถึงบริการมากขึ้น นักวิชาการเสนอเร่งผลิตทันตาภิบาลให้เพียงพอในระดับตำบล ลงไปใน รพ.สต.เพิ่มปีละกว่า 1,500 คน ดูแลสูงวัยทุกกลุ่ม

นางภรณี ภู่ประเสริฐ

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในมิติต่าง ๆ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการดูแลสร้างเสริมให้มีผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี เป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรง โดยเฉพาะประเด็นสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่สังคมและผู้สูงอายุยังมองข้าม เนื่องจากมีการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบาย ไม่เจ็บปวด ไม่มีกลิ่นปาก กินอาหารได้ตามปกติและได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยเฉพาะปัญหาปอดติดเชื้อจากการสำลัก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ การดูแลช่องปากอย่างดีจะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม

สสส.จึงร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดยประเด็นสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไทยเป็นหนึ่งในข้อเสนอสำคัญ ที่จะเสนอให้บรรจุไว้ในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่เป็นแผนระยะ 20 ปี และจะเริ่มในปี 2566 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในแผนฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545-2564 แต่ประเด็นสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุยังไม่ได้ถูกให้ความสำคัญมากนัก โดยการสนับสนุนการวิจัยประเด็นสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไทย ผ่านโครงการการทบทวนสถานการณ์ความต้องการระบบและเครื่องมือที่จะตอบสนองต่อปัญหาของผู้สูงอายุ ในประเทศไทยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดย ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

“ผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากประเทศไทยปี 2560 พบว่าผู้สูงอายุวัย 60-75 ปี สูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ 8.7 และเพิ่มเป็นร้อยละ 31 ในวัย 80-85 ปี สาเหตุ จากโรคฟันผุและโรคปริทันต์ ซึ่งโรคดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม และคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ แม้ว่าผู้สูงอายุจะมีสิทธิ์รับบริการด้านสุขภาพช่องปาก ทั้งด้านส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟู แต่ปัญหาคือไม่สามารถเข้าถึงบริการ เพราะเดินทางลำบาก ไม่มีคนพาไป รอคิวนาน”นางภรณี กล่าวและว่า นอกจากนี้ช่วงที่ผ่านมา สสส.ร่วมกับมส.ผส.จัดทำคู่มือการดูแลผู้สูงวัย ช่องปากสุขี สำหรับผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (care manager) ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงวิธีการดูแลช่องปากของผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านกับกลุ่มติดเตียงซึ่งต่างมีเงื่อนไขเฉพาะตัว และสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มได้

ด้าน ทพญ.ชื่นตา วิชชาวุธ นักวิจัยอิสระ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่จังหวัดเชียงใหม่ และนครศรีธรรมราชว่า ชมรมผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นสถานที่ที่ผู้ติดสังคมมาเข้าร่วมกิจกรรมหลายแห่งมีการให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก มีทันตาภิบาลเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษา รวมทั้งออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดเตียง รพ.สต.บางแห่ง มีทันตแพทย์หมุนเวียนไปปฏิบัติงาน แต่เน้นการรักษาไม่ใช่ป้องกัน โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้มีฟันดี 20 ซี่ ในวัย 80 ปี มีดังนี้

1.เร่งผลิตทันตาภิบาล/นักวิชาการสาธารณสุขด้านทันตสาธารณสุข ลงไปใน รพ.สต.เพิ่มปีละกว่า 1,500 คน เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอในระดับตำบล

2.เพิ่มการเข้าถึงบริการโดยระบบบริการรัฐร่วมเอกชน ให้ผู้สูงอายุรับบริการจากคลินิกได้ตามสิทธิที่ยังขาดการบริการ ได้แก่ อุด ขูด ถอน ใส่ฟันเทียม รากฟันเทียม โดยไม่ต้องร่วมจ่าย

3.ทันตแพทยสภา กระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

4. กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น รวมถึงกรุงเทพมหานคร พัฒนาระบบบริการทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม ตั้งแต่บริการทันตสาธารณะสุขในชุมชนที่สามารถค้นหาภาวะผิดปกติและส่งต่อไปยังระบบที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างชุมชน ไปยัง รพ.สต., โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ เป็นเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

5.กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณเพื่อประเมินผลติดตามสถานการณ์เรื่องทันตสุขภาพของประชาชนไทยกลุ่มต่างๆ ทุก 2 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการทันตสุขภาพ

Comments

Submitted by ไปอยู่ไหนมา on
ชาวบ้านเขาต้องการมีแพทย์ ทันตแพทย์ ออกมาให้บริการใน รพ.สต. มากขึ้น เพราะจะได้ดูแลคนไข้ในพื้นที่ ไม่ต้องไปแออัดในโรงพยาบาล://www.hfocus.org/content/2018/09/16365

Submitted by ส่งไปทำไม? on
ทันตแพทยสภาปรับหลักสูตรทันตาภิบาล ตัดเรื่องอุดฟัน-ถอนฟันออก เน้นทำงานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพช่องปากเป็นหลัก เริ่มใช้อีก 5 ปีข้างหน้า https://www.hfocus.org/content/2016/09/12733

Submitted by ธนิตา on
ข้อ1 เร่งผลิตมาทำไม ที่มีอยู่ก็ไม่ได้ตำแหน่งข้าราชการสักที. แล้วทันตาภิบาลทำได้แค่แนะนำ ถอนฟันโยกมากๆ ขูดหินปูน ในคนไข้ไม่มีโรคประจำตัว แล้วคนแก่น้อยมากที่ไม่มีโรคประจำตัว สรุปคนทำ 99%คือทันตแพทย์ แล้วจะผลิตไปประจำรพสต ทำไมมากมาย. อุปกรณ์ทำฟันมันเยอะนะ เสียก็ซ่อมแพงด้วย คุ้มไหม. เอาไปตั้งไว้ให้ทันตาภิบาลใช้ใน รพ.สต อะ คุ้มเหรอ ทำฟันก็ทำได้ไม่มากอะ คิดดูดีๆนะ ส่วนข้อ 2 อะไรคือ ผู้สูงอายุรับบริการคลีนิคได้ ตามสิทธิในส่วนที่ขาดการบริการ. อันไหนขาดบริการ ขูด อุด ฟันเทียม มีบริการใน รพ อยู่นะ.

Submitted by ชนบทต้องการทันตแพทย์ on
นายกทันตแพทยสภา กล่าวทิ้งท้ายว่า ปัญหาสุขภาพในช่องปากเป็นปัญหาที่สำคัญ แต่เดิมคนให้ความสำคัญกับทันตแพทย์น้อยเพราะไม่เข้าใจว่าสุขภาพช่องปากสำคัญอย่างไร แต่ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแล้วว่าสุขภาพในช่องปากเกี่ยวโยงกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต เกี่ยวพันกับโรคอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ คนไข้ที่สูญเสียฟันไป สมรรถภาพในการขบเคี้ยวลดลงก็จะมีผลต่อสุขภาพกาย มีงานวิจัยออกมาชัดเจนว่าคนที่มีฟันเหลือน้อย ในระยะยาวจะมีสุขภาพดีสู้คนที่มีฟันอยู่มากไม่ได้....... “แล้วคนในชนบทมีอัตราการเข้าถึงบริการทันตกรรมต่ำมาก ประมาณ 20-30% เท่านั้น อย่างในภาคอีสานมีสัดส่วนทันตแทพย์ 1:10000 บางที่ 1:12,000 น้อยกว่าในเมือง 3-4 เท่า อัตราการป่วยในช่องปากหรือสูญเสียฟันจึงสูง ถ้าสามารถกระจายทันตแพทย์เข้าไปอยู่ในชนบทได้มากขึ้น การเข้าถึงบริการก็จะดี สุขภาพในช่องปากดี สุขภาพกายของประชาชนก็จะดีตามไปด้วย นี่คือสิ่งที่ในภาพกว้างเราต้องช่วยกันทำ” นายกทันตแพทยสภา กล่าว https://www.hfocus.org/content/2018/05/15803

Submitted by ไร้ตำแหน่งบรรจุ on
ชี้ ‘ทันตาภิบาล’ หัวใจสำคัญบริการทันตกรรมพื้นที่ห่างไกล แต่ไร้ตำแหน่งบรรจุ-ก้าวหน้าต่ำ https://www.hfocus.org/content/2018/12/16657

Submitted by Anonymous on
ผลิตทำใมคะ ผลิตมาแล้วทิ้งขว้างจากใจทันตาภิบาล รุ่นผลิต5000ทั่วประเทศ แถมเป็นหลักสูตร 2ปีรุ่นสุดท้าย ทำงาน5ปีกว่าแล้วยังไม่ได้บรรจุคะ งานหรอคะทำตามตัวชี้วัด ทุกกลุ่มวัย เงินเดือนไม่ถึง 12,000 รพ.สต.เจ้าหน้าที่น้อยไม่ได้ทำแค่งานทันตานะคะ จนเพื่อนร่วมอาชีพหลายคนเปลี่ยนสายงานจะหมดแล้วคะ ช่วยบรรจุทั้งประเทศให้หมดก่อนเถอะคะ นี่ถ้าไม่อยู่ใกล้บ้านแห่ลาออกกันหมดแล้วคะ พวกคุณทำงานบนกระทรวงเคยลงมาดูบทบาทการทพงานจริงมั้ยคะว่าเหนื่อยลำขากแค่ไหน นั่งคิดนู้นนี่กันมามากมาย เวลาทำจริงมันไม่ง่ายเลยคะ สงสารเด็กรุ่นๆหลัง อย่าหลอกให้เค้ามาเรียนเลยคะ

Submitted by Mam on
รบกวนอยากให้มาดูงานที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินีบ้านนิคม กม.๕ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ การทำงานของทันตาภิบาลที่นี่ สำคัญมากเข้าถึงทั้งเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุรวมถึงประชาชนทั่วไป ท่านสามารถนำการทำงานของทันตาภิบาลที่นี่ไปเป็นแบบอย่างให้กับทันตาภิบาล รุ่นหลังๆหรือทันตาภิบาลที่ทำงานอยู่แล้ว ได้เลย ถ้าท่านสนใจจะมาดูงานที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านนิคมกม 5 ติดต่อมาได้ที่เบอร์ 0 61 2535 665 ได้เลยค่ะ ยินดีต้อนรับทุกหน่วยงานนะคะ อยากให้มาเห็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลที่ชัดเจนกับประชาชนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

Add new comment