‘อนุทิน’ ประชุมบอร์ด สสส.ครั้งแรก ย้ำบุหรี่ไฟฟ้า ผิด กม. ห้ามนำเข้า

“อนุทิน” ประชุมบอร์ด สสส.ครั้งแรกพร้อม “สาธิต” นำออกกำลังกายสไตล์ไทย ชี้ สสส.เป็นพลังที่จะช่วยให้การทำงานตามนโยบายของรัฐบาลถูกนำไปปรับใช้อย่างแท้จริง เดินหน้าขยายงาน พชอ.จับมือ มท.-สธ.ลุย 800 อำเภอ ระบุบุหรี่ไฟฟ้าผิด ก.ม. 100 % สูบแล้วติด ห่วงเยาวชนเข้าใจผิด ย้ำห้ามนำเข้า

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะ รองประธานกรรมการกองทุนฯ คนที่ 1 เข้าร่วมประชุมกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่ง

ทั้งนี้ ในช่วงก่อนเริ่มการประชุม นายอนุทิน พร้อมด้วย รมช.สาธารณสุข ร่วมออกกำลังกาย “บริหารร่างกายสไตล์ไทย” ที่ สสส. ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน พัฒนาท่าบริหารร่างกายประกอบเพลงเพื่อให้คนทำงานได้บริหารร่างกายก่อน หรือช่วงเวลาปฏิบัติงานระหว่างวัน เพื่อเตรียมร่างกาย และจิตใจให้พร้อมทำงาน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อและสมอง ช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงขึ้น

นายอนุทิน กล่าวว่า การประชุมวันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบ แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ 2563 ซึ่งกำหนดตัวชี้วัดหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดแผนหลัก 3 ปี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถึงร้อยละ 89.3 อาทิ เสริมประสิทธิภาพงานควบคุมยาสูบระดับเขตและจังหวัด ขับเคลื่อนงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเน้นอำเภอเสี่ยง 283 อำเภอ และแก้ปัญหารถจักรยานยนต์ในกลุ่มเสี่ยง เพิ่มกิจกรรมทางกายในโรงเรียน สถานประกอบการ และชุมชนตามแผนกิจกรรมทางกายชาติ ลดอัตราภาวะน้ำหนักตัวเกินและโรคอ้วนในวัยเรียนให้น้อยกว่าร้อยละ 10 สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติและจังหวัดต้นแบบยุติเอดส์ เกิดกลไกระดับอำเภอดูแลสุขภาวะเด็กกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐ กลุ่มคนไร้บ้านมีศักยภาพความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม สนับสนุนขับเคลื่อนด้านวิชาการ การใช้กัญชาทางการแพทย์ ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชสมุนไพรอื่นๆ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยมีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ โดยมีระยะดำเนินการ 20เดือน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562-31 มีนาคม 2564) เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องขยายครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบตามยุทธศาสตร์ชาติที่เข้มแข็งผ่านคณะกรรมการทุกระดับของภาคีทุกภาคส่วน มีการบูรณาการการลงพื้นที่เฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ กฎหมาย นโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ แก่ประชาชน ภาคีเครือข่ายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิดค่านิยมไม่สูบบุหรี่ในสังคม โดยมีการทำงานเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน

ทั้งนี้ นายอนุทิน กำชับให้ดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความรัดกุม ครอบคลุมสำเร็จตามเป้าหมาย แผนงานที่วางไว้ โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพร้อมสนับสนุน สสส. และภาคีเครือข่าย ซึ่งหลายโครงการของ สสส. ที่ขับเคลื่อนอยู่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่อย่างชัดเจน อาทิ สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอทั่วประเทศอย่างน้อย 800 อำเภอ ผ่านกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเสริมสมรรถนะการจัดการสุขภาพในพื้นที่ แต่ขอให้ สสส.เน้นการทำงานลงไปถึงพื้นที่ ลงถึงชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เพราะ สสส.เป็นพลังที่จะช่วยให้การทำงานตามนโยบายของรัฐบาลถูกนำไปปรับใช้อย่างแท้จริง

นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ในที่ประชุมได้มีการพูดถึงประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีความพยายามที่จะนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า และสื่อสารว่าช่วยลดเลิกบุหรี่ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว กรมควบคุมโรค ยืนยันว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษภัย และห้ามนำเข้า 100% หากจะนำเข้าต้องมีการแก้กฎหมาย ซึ่งในยุคนี้คงไม่มีใครทำเรื่องแบบนั้น เพราะจะเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน แม้จะมีนิโคตินในปริมาณน้อยกว่า แต่หากสูบผลลัพธ์ก็คือการเสพติดอยู่ดี ดังนั้นฝากให้กรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อสารสร้างความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
10 ชั่วโมง 30 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
11 ชั่วโมง 54 นาที ago
Phawit Jitsabai
12 ชั่วโมง 21 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
16 ชั่วโมง 37 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กนกลดา ทองจํารูญ
10 ชั่วโมง 30 นาที ago
ชูเลิศ สีแสด
11 ชั่วโมง 54 นาที ago
Phawit Jitsabai
12 ชั่วโมง 21 นาที ago
กัญญนัท ริปันโน
16 ชั่วโมง 37 นาที ago
กลับด้านบน