มทร.อีสาน แสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2561 ชู “หมอปรเมษฐ์” ด้านการแพทย์แผนไทย

Mon, 2019-08-19 16:21 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่แกรนด์บอลรูมโรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประธานในงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.อีสาน ประจำปี 2561 โดยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประกอบด้วยความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ทั้งแพทย์แผนไทย การจัดการ วิศวกรรมเครื่องกล ประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ จำนวน 6 ท่านได้แก่ 1. นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ 2. ออกญา ดร.ตรี เภียบ 3. นายธีรยุทธ ฉายสว่างวงศ์ 4. นายประมวล พัฒน์ทอง 5. นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม และ 6. นายองอาจ กล้าพิมาย

สำหรับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้านการแพทย์แผนไทย คือ นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การแพทย์แผนไทย) เป็นนายแพทย์แผนปัจจุบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มากกว่า 20 ปี และเป็นผู้ริเริ่มการรวบรวมตำรับ ตำรายา ใบลาน ที่ถูกบันทึกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับงานแพทย์แผนไทยรายการยาสมุนไพร 45 รายการและตำราแปลใบลานจำนวน 3 เล่ม

นอกจากนี้ นพ.ปรเมษฐ์ ยังริเริ่มโครงการนวดแบบแพทย์แผนไทยเพื่อสุขภาพในจังหวัดสกลนคร และการจัดทำหลักสูตรสมุนไพรในโรงเรียนสำหรับชั้นประถมศึกษาในรูปแบบ e-book และการร่วมพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชกรรมไทย หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต ด้านเวชกรรมไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ตลอดจนให้การสนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งโรงพยาบาลหลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทย ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร รวมถึงการร่วมพัฒนาพื้นที่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

 

Add new comment