เช็คราคายา รพ.เอกชนกว่า 300 แห่ง ผ่านเว็บไซต์-สแกน QR CODE เปรียบเทียบระหว่าง รพ.

Fri, 2019-08-30 22:01 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เปิดแล้ว ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชนกว่า 300 แห่ง กรมการค้าภายในเช็คแบบออนไลน์ผ่านเว็บ และสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลได้

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า มาตรการควบคุมราคาและเงื่อนไขยา เวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 87 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคาการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาล โดยกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนต้องแจ้งข้อมูลราคาซื้อ ราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการรักษาพยาบาลฯ ซึ่งครบกำหนดแจ้งข้อมูลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นั้น มีจำนวนโรงพยาบาลทั้งหมด 353 ราย แจ้งข้อมูลแล้ว 312 ราย ยังไม่แจ้งข้อมูล 37 ราย และแจ้งข้อมูลไม่ครบถ้วน 14 ราย (4 รายไม่เข้าเกณฑ์แจ้งข้อมูล) มีจำนวนผู้ผลิตยา มีจำนวนทั้งสิ้น 345 ราย แจ้งข้อมูลแล้ว 240 ราย ยังไม่แจ้งข้อมูล 81 ราย และ 19 รายไม่เข้าเกณฑ์ เนื่องจากไม่มีการจำหน่ายยาให้โรงพยาบาลเอกชน และอีก 5 รายติดต่อไม่ได้

ทั้งนี้ หากโรงพยาบาลไม่ปฏิบัติตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 87 มีโทษ ดังนี้

มาตรา 26 วรรคหนึ่ง ไม่แจ้งราคาซื้อ ราคาจำหน่ายตามประกาศ กกร. มีบทลงโทษคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ปรับเพิ่มวันละ 2,000 บาท

มาตรา 25 (3) ไม่แสดง OR Code ไม่ประเมินค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น ไม่ออกใบสั่งยา และใบแจ้งราคายา มีบทลงโทษคือ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

มาตรา 29 จำหน่ายราคาสูงเกินสมควร มีบทลงโทษคือ จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวต่อว่า เมื่อได้รับข้อมูลจากโรงพยาบาลเอกชนแล้ว กรมฯ ได้จัดทำ QR CODE เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคายาได้ นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์กรมการค้าภายใน (www.dit.go.th) ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ในเบื้องต้นระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาผ่าน QR CODE สามารถรองรับผู้เข้าใช้งานพร้อมกันได้ประมาณ 100,000 ราย ในอนาคตมีแผนจะเพิ่มขนาดเซิร์ฟเวอร์ (Server/CPU/RAM) ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้งานให้มากขึ้น ซึ่งในขณะนี้กรมฯ จะเพิ่มรายการเวชภัณฑ์ และค่าบริการฯ ซึ่งยังไม่มีรหัสมาตรฐาน แต่กรมฯ จะคัดเลือกรายการเวชภัณฑ์และค่าบริการฯ ที่ประชาชนใช้ประจำของแต่ละโรงพยาบาล มาแสดงให้ประชาชนได้ทราบก่อน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

ทั้งนี้ ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชน โดยรายการยาในระบบดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

1. เป็นรายการยาที่โรงพยาบาลเอกชนแจ้งกับกรมการค้าภายใน ตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 87 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล

2. รายการยาครอบคลุมตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage Emergency Patients: UCEP) และที่มีปริมาณการจำหน่ายสูงสุด 100 รายการแรกของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการใช้ยารักษาคนไข้แตกต่างกันไป ดังนั้น ยาบางรายการอาจไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบค้นหาและเปรียบเทียบนี้

สามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชนได้ที่นี่ https://hospitals.dit.go.th/app/drug_price_search.php

คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชน คลิกที่นี่ https://hospitals.dit.go.th/app/download/manual.pdf

นอกจากนี้ยังสามารถสแกน QR CODE ตรวจสอบราคายาจากโรงพยาบาลเอกชนได้แล้ว เพื่อดูข้อมูลเปรียบเทียบราคาจำหน่ายยา โดยให้โรงพยาบาลเอกชนติด QR code ที่โรงพยาบาลให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคายาก่อนใช้บริการ จากระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชนข้างต้นได้ด้วย

วิดีโอแนะนำการใช้ Qr Code สแกนราคายา

Add new comment