สธ.ออกประกาศ ‘ค่าบริการสาธารณสุข’ ของหน่วยบริการสังกัด ฉบับใหม่

Fri, 2019-08-30 22:18 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สธ.เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับใช้ใน 30 วัน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 โดยระบุว่า เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและมีอัตราค่าบริการเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และบทนิยามคำว่า “เงินบำรุง” ในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Comments

Submitted by somchan k on
ขอคอมเมนท์ในส่วนของทันตกรรมครับ การกำหนดราคา น่าจะสัมพันธ์กับการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางนะครับ ถ้ากำหนดราคาที่สูงกว่า แปลว่า ผู้ป่วยต้องร่วมจ่ายใช่ไหม หลายรายการราคาที่กำหนดมาสูงกว่าคลินิคเอกชน ข้าราชการมาทำฟันต้องร่วมจ่ายซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น (ข้าราชการผู้น้อยไม่สามารถจ่ายได้) ราคาค่าทำฟันแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ภาคอีสานหลายจังหวัดค่าทำฟันเอกชนก็ไม่สูงนัก เช่น ขูดหินน้ำลาย 500 บาท สธ.คิด 700 อุดสีเหมือนฟัน 1ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน สธ 650 800 950 เอกชน 500 600 800 กรมบช.กลาง 400 500 600 จะเห็นว่าราคาของ สธ.สูงสุดและถ้า ผป.ต้องร่วมจ่าย ผป.จำนวนมากจะไม่สามารถจ่ายได้ ราคาที่ สธ.กำหนดควรเท่ากับ กรม บช.กลางเพื่อลดภาระของข้าราชการ ถ้า สธ.คิดว่าราคากรม บช.ต่ำไป ก็ควรพูดคุยกับ กรม บช.เพื่อขอปรับราคา สมชาญ

Submitted by TR on
เห็นด้วยว่าควรคุยกับ กรมบัญชีกลาง. ราคากรมบัญชีกลางต่ำไป. ถึงจะพึ่งปรับราคาขึ้นมาแต่ก็ต่ำไป. ยิ่งเมื่อมาคิดค่าตอบแทนทันตแพทย์ก็ยิ่งต่ำมาก. ไม่เคยเปลี่ยนค่าตอบแทนเลยมาสิบกว่าปีแล้ว(อาจจะนานกว่านั้น ไม่ทราบเพราะพึ่งทำงานมา 11ปี) เช่นถอนฟันกรมบัญชีกลางให้เบิกได้ 200 ค่าตอบแทนทันตแพทย์ 70 บาท. ซึ่งต่ำมากๆ

Submitted by Prawit.Rit on
Lab : Blood Sugar ในประกาศฉบับนี้ ให้เพดานที่ 60 บาท แต่ราคาที่กรมบัญชีกลางให้เบิกคืนได้ อยู่ที่ 40 บาท Lab ตัวนี้เป็น Basic Lab ที่มีการส่งเยอะอยู่แล้ว ปกติแนวทางควรจะต้องให้แต่ละสถานพยาบาลกำหนดราคาที่เท่าไหร่ครับ ถ้ากำหนดเป็น 60 บาท แสดงว่า จะต้องให้ผู้ป่วย สิทธิจ่ายตรงร่วมจ่าย 20 บาท ต่อการส่งตรวจ แต่ผู้ป่วยสิทธิ์ 30 บาท ไม่ต้องร่วมจ่าย .. เช่นนี้ ถูกต้องหรือไม่ครับ

Submitted by kamonthip thiamthat on
สวัสดีค่ะ สอบถามยาเคมีบำบัดกลุ่ม Regorafenib (Stivarga®) ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิเบิกได้ สามารถเบิกค่ายาจากกรมบัญชีกลางได้ทั้งหมดไหมค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

Add new comment