สธ.ออกประกาศ ‘ค่าบริการสาธารณสุข’ ของหน่วยบริการสังกัด ฉบับใหม่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สธ.เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ให้มีผลบังคับใช้ใน 30 วัน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 โดยระบุว่า เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและมีอัตราค่าบริการเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และบทนิยามคำว่า “เงินบำรุง” ในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Comments

somchan k • 2019-08-31, 10:55
ขอคอมเมนท์ในส่วนของทันตกรรมครับ การกำหนดราคา น่าจะสัมพันธ์กับการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางนะครับ ถ้ากำหนดราคาที่สูงกว่า แปลว่า ผู้ป่วยต้องร่วมจ่ายใช่ไหม หลายรายการราคาที่กำหนดมาสูงกว่าคลินิคเอกชน ข้าราชการมาทำฟันต้องร่วมจ่ายซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น (ข้าราชการผู้น้อยไม่สามารถจ่ายได้) ราคาค่าทำฟันแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน ภาคอีสานหลายจังหวัดค่าทำฟันเอกชนก็ไม่สูงนัก เช่น ขูดหินน้ำลาย 500 บาท สธ.คิด 700 อุดสีเหมือนฟัน 1ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน สธ 650 800 950 เอกชน 500 600 800 กรมบช.กลาง 400 500 600 จะเห็นว่าราคาของ สธ.สูงสุดและถ้า ผป.ต้องร่วมจ่าย ผป.จำนวนมากจะไม่สามารถจ่ายได้ ราคาที่ สธ.กำหนดควรเท่ากับ กรม บช.กลางเพื่อลดภาระของข้าราชการ ถ้า สธ.คิดว่าราคากรม บช.ต่ำไป ก็ควรพูดคุยกับ กรม บช.เพื่อขอปรับราคา สมชาญ
TR • 2019-08-31, 11:37
เห็นด้วยว่าควรคุยกับ กรมบัญชีกลาง. ราคากรมบัญชีกลางต่ำไป. ถึงจะพึ่งปรับราคาขึ้นมาแต่ก็ต่ำไป. ยิ่งเมื่อมาคิดค่าตอบแทนทันตแพทย์ก็ยิ่งต่ำมาก. ไม่เคยเปลี่ยนค่าตอบแทนเลยมาสิบกว่าปีแล้ว(อาจจะนานกว่านั้น ไม่ทราบเพราะพึ่งทำงานมา 11ปี) เช่นถอนฟันกรมบัญชีกลางให้เบิกได้ 200 ค่าตอบแทนทันตแพทย์ 70 บาท. ซึ่งต่ำมากๆ
Prawit.Rit • 2019-09-18, 11:34
Lab : Blood Sugar ในประกาศฉบับนี้ ให้เพดานที่ 60 บาท แต่ราคาที่กรมบัญชีกลางให้เบิกคืนได้ อยู่ที่ 40 บาท Lab ตัวนี้เป็น Basic Lab ที่มีการส่งเยอะอยู่แล้ว ปกติแนวทางควรจะต้องให้แต่ละสถานพยาบาลกำหนดราคาที่เท่าไหร่ครับ ถ้ากำหนดเป็น 60 บาท แสดงว่า จะต้องให้ผู้ป่วย สิทธิจ่ายตรงร่วมจ่าย 20 บาท ต่อการส่งตรวจ แต่ผู้ป่วยสิทธิ์ 30 บาท ไม่ต้องร่วมจ่าย .. เช่นนี้ ถูกต้องหรือไม่ครับ
kamonthip thiamthat • 2019-10-04, 13:58
สวัสดีค่ะ สอบถามยาเคมีบำบัดกลุ่ม Regorafenib (Stivarga®) ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิเบิกได้ สามารถเบิกค่ายาจากกรมบัญชีกลางได้ทั้งหมดไหมค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน