ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายหมออนามัยจับมือบริษัท ห้างร้าน จ้างคนพิการทำงานใน รพ.สต.แทนส่งเงินเข้ากองทุน เผยได้ประโยชน์ คนพิการได้ทำงานใกล้บ้าน ไม่ต้องใช้งบของ รพ.สต. ขณะที่บริษัทก็ได้ทำตามกฎหมายที่ต้องจ้างคนพิการเข้าทำงาน แทนการส่งเงินเข้ากองทุน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ - สมาคมหมออนามัยร่วมกับเครือข่าย ประกอบด้วย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมความร่วมมือจ้างงานผู้พิการทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายในการจ้างงานผู้พิการแทนการส่งเงินเข้ากองทุนฯ ในเขตจังหวัดปริมณฑล สร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายมงคล เงินแจ้ง

นายมงคล เงินแจ้ง นายกสาคมหมออนามัย กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของสมาคมที่ได้ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกหนึ่งงานคือ ผลักดันให้เกิดการจ้างงานผู้พิการทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ผ่านมาได้ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม หนุน พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 บังคับใช้ ปี 2556 สาระสำคัญคือ บริษัท ห้างร้าน ส่วนราชการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป ต้องจ้างผู้พิการ 1 คน ซึ่งยังมีหลายแห่งที่ยอมจ่ายเงินเข้ากองทุนฯ แทนการจ้างผู้พิการเข้าทำงาน เพราะด้วยความไม่พร้อม ข้อจำกัดและบริบทของงานแต่ละแห่งทำให้ไม่สามารถจ้างงานผู้พิการได้

ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีงานทำ มีรายได้ เป็นที่ยอมรับในสังคม ทางสมาคมหมออนามัยและเครือข่ายจึงได้ประสานความร่วมมือบริษัท ห้างร้านจ้างงานผู้พิการและผลักดันคนพิการที่ยังมีศักยภาพทำงานได้ ใน รพ.สต. 3 จังหวัด 20 รพ.สต.จำนวน 26 คน ปี 2562 จำนวน 225 คน และในปี 2563 จะพยายามเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น

ทั้งนี้จากข้อมูล รพ.สต.ทั่วประเทศ 9,775 แห่ง มีผู้พิการทำงานอยู่แล้ว 295 แห่ง โดยตำแหน่งที่มีความต้องการเพื่อไปทำงานใน รพ.สต.สำหรับผู้พิการคือ ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล พนักงานบริการทั่วไป พนักงานบริการช่วยเหลือคนไข้ พนักงานธุรการ พนักงานช่วยเหลือแพทย์แผนไทย เป็นต้น ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะให้ รพ.สต.เป็นผู้กำหนดความต้องการและความเหมาะสมเอง โดยข้อมูลพบว่าจังหวัดเขตปริมาณมณฑล ได้แก่ สมุทรสาคร มี รพ.สต. 54 แห่ง สมุทรปราการ 71 แห่ง นครปฐม 134 แห่ง พระนครศรีอยุธยา 205 แห่ง นนทบุรี 76 แห่ง และปทุมธานี 78 แห่ง หากจังหวัดเหล่านี้และทั่วประเทศสามารถดำเนินงานจ้างงานผู้พิการใน รพ.สต.ได้เพิ่มขึ้น ก็จะทำให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ด้านสาธารณสุข ยังเป็นส่งเสริมให้เข้าถึงสุขภาพการรักษา เยียวยาผู้พิการ และทำให้ผู้พิการเข้าถึง ได้รับการดูแลสุขภาวะไปด้วย

นายอภิชาต การุณกรสกุล

นายอภิชาต การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า ทางมูลนิธิฯได้ร่วมกับสมาคมหมออนามัยขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการทำงาน รพ.สต.มาหลายปี และปี 2562 นี้จะขยายให้เพิ่มมากขึ้น และจะช่วยสนับสนุนเต็มที่ช่วยคนพิการในพื้นที่ได้มีงานทำ สร้างงานที่มีคุณค่าต่อชุมชน และ รพ.สต.ก็ได้คนพิการที่มีคุณภาพและศักยภาพไปช่วยงานด้านการบริการประชาชน ทำให้งานรวดเร็วมากขึ้น ที่สำคัญไม่ต้องใช้งบประมาณของ รพ.สต.แต่อย่างใด เพราะผู้ที่จ่ายเงินงบประมาณให้คือบริษัท ห้างร้านและหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องจ้างงานผู้พิการให้ครบตามกฎหมายกำหนดอยู่แล้ว เพราะหากจ้างไม่ครบก็ต้องส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อให้ครบตามระเบียบอยู่ดี

ดังนั้นจึงได้ไปชักชวนให้เปลี่ยนมาจ้างงานคนพิการแทนการส่งเงินเข้ากองทุน เพื่อให้คนพิการในสังคมได้มีรายได้ มีงานทำงานใกล้บ้าน และมาทำงานใน รพ.สต. เกิดประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ทั้งนี้ขอสนับสนุนให้ทุกฝ่าย ทุกบริษัท ทุกหน่วยงาน ที่ต้องจ้างงานคนพิการแต่จ้างไม่ครบแทนที่จะส่งเงินเข้ากองทุนให้เปลี่ยนเป็น มาตรา 35 คือการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมแทน และอยากให้กระทรวงสาธารณสุข ช่วยหนุนเสริมทำให้ครอบคลุมทั้งระบบ เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับสถานประกอบการมากขึ้นด้วย เพราะได้มีการลงนามความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะร่วมดำเนินงานเรื่องดังกล่าว หากช่วยกันทุกฝ่ายอย่างจริงจัง ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เชื่อว่าจะช่วยคนพิการให้ทีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้มาก