‘เทคโนราชมงคลอีสาน’ ผนึกกำลังทุกวิทยาเขต ‘ปลูก สกัด เปิดคลินิกรักษาโรคด้วยกัญชา’

Fri, 2019-09-13 14:10 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ประกาศผนึกกำลังกับทุกวิทยาเขต ดันกัญชาเพื่อการแพทย์ครบวงจรเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสร้างมาตรฐานกัญชาพันธุ์หางกระรอกที่ดีที่สุดในโลก มุ่งควบคุมความปลอดภัย การวิจัยและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการสาธารณสุข เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง เน้นผู้ป่วยต้องเข้าถึงยาอย่างถูกต้องปลอดภัย หวังลดจำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคร้ายทั่วโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร พร้อมกับ ส่วนกลางนครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด ต้องการส่งเสริมโครงการกัญชาเพื่อการแพทย์ครบวงจร โดยมีการบูรณาการจากหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านสหวิชาชีพและด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครจะเป็นแกนนำสนับสนุนส่งเสริมการปลูกกัญชาพันธุ์หางกระรอกภูพานที่มีมาตรฐานและมีจำนวนผลผลิตที่ดีและเพียงพอกับความต้องการของประเทศร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงการจัดตั้งระบบฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเสริมระบบการปลูกแบบอัตโนมัติมทร.อีสานได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกเป็น ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ครอบคลุมทุกวิทยาเขต

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต กล่าวต่อว่า ในส่วนโรงเรือนกัญชาทางการแพทย์ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นที่ 15 ไร่ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานด้านการสาธารณสุข มีระบบกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกโรงเรือน มีการบันทึกผลการควบคุมการเข้าออกในโรงเรือน ซึ่งสามารถดูย้อนหลังได้ถึง 1 ปี พร้อมการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางเดิน ตรวจสอบได้ทุกพื้นที่ ซึ่งไร้จุดมุมอับ

ที่สำคัญคือ ระบบการเพาะปลูกที่ได้ผ่านการอนุญาตจาก อย. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับระบบภายในของโรงเรือนกัญชา มีการติดตั้มระบบประตูเข้าออก 2 ชั้นและห้องปฏิบัติการทดสอบและการวิจัย จะอยู่ที่ชั้น 5 อาคารแพทย์แผนไทยและจะมีการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์กัญชา ซึ่งได้รับสิทธิ์การครอบครองจาก อย. มีระบบกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้ในห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ โดยมีกรรมการ 3 ท่าน ในการควบคุมระบบความปลอดภัยตลอด 24 ชม.

“โดยเรามุ่งเน้นเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกภูพานสำหรับวิสาหกิจชุมชนต่อไป และเรายังได้รับอนุมัติโรงงานผลิตวัตถุดิบและยาสมุนไพร รวมทั้งห้องปฏิบัติการแปรรูปกัญชาเพื่อรองรับการผลิตของโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ที่ต้องผลิตยาทั้ง 16 ตำรับให้กับคลินิกกัญชาจำนวนมาก”

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต กล่าวว่า มทร.อีสาน ยังได้รับใบอนุญาตจำหน่ายยาตำรับกัญชาในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนคร ซึ่งจะมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทย รวมทั้งศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยังร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ง จ.อุดรธานี อโรคยาศาลวัดคำประมง กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม มทร.อีสาน ยังมีแผนในการเปิดคลินิกรักษาโรคด้วยสารสกัดจากน้ำมันกัญชาร่วมกับตำรับยา 16 ตำรับ และตำรับหมอพื้นบ้าน เพื่อรองรับประชาชนจากทั่วประเทศและต่างประเทศ โดยการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ผ่านเทศกาลดอกหางกระรอกบาน ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และเปิดให้ผู้สนใจและเครือข่ายร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในส่วนมิติด้านวิชาการจะมีการจัดประชุมวิชาการะดับนานาชาติ เรื่องกัญชงและกัญชาครบวงจร ในมิติด้านการรักษาแบบพิเศษคือ การรักษาโรคร้ายให้แก่พระสงฆ์ ผู้ยากไร้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านการก่อตั้งกองทุนและการเปิดรับบริจาคปัจจัยจากผู้มีความประสงค์จะช่วยเหลือคนเจ็บป่วย

Add new comment